User Tools

Site Tools


1730--lomonosovla-gi

Lomonosov ở trong chủ thể liên bang Saint Petersburg.

Lomonosov (tiếng Nga: Ломоно́сов; trước năm 1948: Oranienbaum, Ораниенба́ум) là một thị xã thuộc thẩm quyền quản lý của St Petersburg, Nga, nằm ​​trên bờ biển phía nam của vịnh Phần Lan, 40 km về phía Tây của St Petersburg chính nó. Dân số: 37.776 (tổng điều tra dân số 2002). Đây là nơi có một công viên thế kỷ 18 và cung điện phức tạp (xem Oranienbaum). Cung điện này chỉ là một trong các cung điện nổi tiếng trong vùng lân cận của St Petersburg đó không bị quân Đức chiếm trong thế chiến 2. Khu định cư này thành thị xã vào năm 1710.

  1. ^ Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени», в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован: "Российская газета", №120, 6 июня 2011 г. (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #107-FZ of 2011-06-31 Về việc tính toán thời gian, as amended by the Luật Liên bang #271-FZ of 2016-07-03 Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian". Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).
1730--lomonosovla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)