User Tools

Site Tools


1734--an-t-c-c-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1734--an-t-c-c-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Styrax crotonoides</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 VU vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp nguy cấp<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Asterids</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Ericales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Styracaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Styrax</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​S. crotonoides</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Styrax crotonoides</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​C.B. Clarke </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​An tức cù đèn</​b>​ (<​i><​b>​Styrax crotonoides</​b></​i>​) là một loài thực vật thuộc họ Styracaceae. Loài này có ở Malaysia và Singapore.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Chua,​ L.S.L. 1998. <​i>​Styrax crotonoides</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 23 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Erica_herbacea0.jpg/​50px-Erica_herbacea0.jpg"​ width="​50"​ height="​38"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Erica_herbacea0.jpg/​75px-Erica_herbacea0.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Erica_herbacea0.jpg/​100px-Erica_herbacea0.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về chủ đề Bộ Thạch nam  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181017042651
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1375/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15236/​2097152 bytes
 +Template argument size: 761/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 164.782 ​     1 -total
 + ​55.18% ​  ​90.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.94% ​  ​50.980 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​29.86% ​  ​49.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​28.42% ​  ​46.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.50%   ​15.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ericales-stub
 +  7.72%   ​12.715 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.34%   ​10.454 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.22%    6.948      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.58%    5.896      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​547056-0!canonical and timestamp 20181017042651 and revision id 41101740
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1734--an-t-c-c-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)