User Tools

Site Tools


1737--b-nh-ala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1737--b-nh-ala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bình Đa</​b>​ là một phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Bình Đa là phường nằm ở cửa ngõ thành phố Biên Hòa, diện tích toàn phường là 126,52 ha, toàn phường có 4 khu phố, 66 tổ dân phố. Toàn phường có 6 trường học trong đó bao gồm Trường Chính trị Đồng Nai, Trường trung học Kinh tế, Trường trung học kỹ thuật, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm, Trường trung học cơ sở Bình Đa và Trường tiểu học Bình Đa.
 +</​p><​p>​Một phần phía nam giáp với công ty thuốc lá Đồng Nai, một phần giáp với công ty cao su. Trên địa bàn phường có 1 công ty xuất khẩu lâm sản BILICO, 8 cơ sở sản xuất mây tre xuất khẩu, 1 chợ nhỏ và rất nhiều loại hình kinh doanh đa dạng khác. Ngoài ra còn có con Suối Linh chảy ngang qua hai tổ 22,23 thuộc khu phố 3 phường Bình Đa.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Bình Đa được chia thành 04 khu phố:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Khu phố 1 chia ra 10 tổ nhân dân</​li>​
 +<​li>​Khu phố 2 chia ra 25 tổ nhân dân</​li>​
 +<​li>​Khu phố 3 chia ra 19 tổ nhân dân</​li>​
 +<​li>​Khu phố 4 chia ra 12 tổ nhân dân</​li></​ul>​
 +<p>Do nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, khí hậu ôn hòa được phân ra 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 – 7, mùa nắng từ tháng 12 – 4 hàng năm.
 +</p>
 +
 +<​p>​Bản đồ Boilloux năm 1881 có ghi tên 3 làng Bình Đa, An Hảo, Vĩnh Cửu thuộc tổng Phước Vĩnh Thượng tỉnh Biên Hoà. Đến năm 1939, ba làng nói trên hợp thành làng Tam Hiệp thuộc tổng Phước Vĩnh Thượng.
 +</​p><​p>​Trong kháng chiến chống Pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Biên Hoà xây dựng Trại huấn luyện du kích Vĩnh Cửu, đến tháng 10 trại chuyển về đóng ở đình Bình Đa. Đó là một trong những trường huấn luyện quân sự được mở ở Biên Hoà và miền Đông, đào tạo nhiều cán bộ quân sự giỏi cho tỉnh.
 +</​p><​p>​Năm 1947, Bình Đa được giải phóng và xây dựng thành căn cứ du kích kháng chiến của quận Châu Thành, huyện Vĩnh Cửu và thị xã Biên Hoà, nơi đứng chân của nhiều lực lượng tỉnh Biên Hoà, thị xã Biên Hoà.
 +</​p><​p>​Trong kháng chiến chống Mỹ, Bình Đa là nơi đứng chân của Chi bộ xã Tam Hiệp, Ban Công vận thị xã để tập hợp, tổ chức công nhân đấu tranh chống áp bức, đòi dân sinh dân chủ, quyền lợi cho công nhân. Cơ sở cách mạng được xây dựng ở Bình Đa là cơ sở để Uỷ ban cách mạng tỉnh Biên Hoà, Uỷ ban khởi nghĩa Tam Hiệp phát động công nhân nổi dậy làm chủ, tiếp thu nguyên vẹn cơ sở vật chất các nhà máy, xí nghiệp, công ty ở Khu Kỹ nghệ Biên Hoà trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4-1975.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1338
 +Cached time: 20181017072817
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.180 seconds
 +Preprocessor visited node count: 725/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25538/​2097152 bytes
 +Template argument size: 382/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.4 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 128.064 ​     1 -total
 + ​39.58% ​  ​50.688 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​25.61% ​  ​32.799 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​24.45% ​  ​31.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​19.14% ​  ​24.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.75% ​  ​21.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Bi&​ecirc;​n_H&​ograve;​a
 + ​13.89% ​  ​17.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.71% ​  ​14.994 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Nai
 + ​10.15% ​  ​12.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.06%    6.484      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808670-0!canonical and timestamp 20181017072817 and revision id 40702927
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1737--b-nh-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)