User Tools

Site Tools


1739--chi-n-d-ch-knoxvillela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1739--chi-n-d-ch-knoxvillela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​312px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Longstreet_and_Burnside.jpg/​310px-Longstreet_and_Burnside.jpg"​ width="​310"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Longstreet_and_Burnside.jpg/​465px-Longstreet_and_Burnside.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Longstreet_and_Burnside.jpg/​620px-Longstreet_and_Burnside.jpg 2x" data-file-width="​655"​ data-file-height="​479"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Chiến dịch Knoxville</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một chuỗi các trận đánh và hoạt động diễn ra tại Đông Tennessee trong mùa thu năm 1863, thời Nội chiến Hoa Kỳ. Quân đội Liên bang miền Bắc dưới quyền thiếu tướng Ambrose Burnside đã chiếm đóng Knoxville, Tennessee và các lực lượng Liên minh miền Nam của trung tướng James Longstreet liền tách ra khỏi binh đoàn Tennessee của đại tướng Braxton Bragg ở Chattanooga để đến ngăn chặn quân tiếp viện của Burnside đến giải vây thành phố này. Cuối cùng, cuộc vây hãm Knoxville của Longstreet kết thúc khi thiếu tướng William Tecumseh Sherman dẫn binh đoàn sông Tennessee cùng nhiều đội quân khác đến trợ giúp Burnside sau khi quân miền Bắc đã phá vỡ được vòng vây của miền Nam tại Chattanooga. Mặc dù Longstreet là một trong những tư lệnh quân đoàn xuất sắc nhất của đại tướng Robert E. Lee ở miền Đông, nhưng ông lại thất bại với vai trò một viên chỉ huy độc lập tại miền Tây và đã không làm được gì nhiều trong chiến dịch Knoxville.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ xếp 5 trận đánh trong bài này thành 2 chiến dịch: Chiến dịch Đông Tennessee (các trận Blountsville và Blue Springs) và chiến dịch Knoxville của Longstreet (các trận Campbell'​s Station, đồn Sanders, Bean's Station).</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Alexander,​ Edward P. <​i>​Fighting for the Confederacy:​ The Personal Recollections of General Edward Porter Alexander</​i>​. Edited by Gary W. Gallagher. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989. ISBN 0-8078-4722-4.</​li>​
 +<​li>​Eicher,​ David J. <​i>​The Longest Night: A Military History of the Civil War</​i>​. New York: Simon &amp; Schuster, 2001. ISBN 0-684-84944-5.</​li>​
 +<​li>​Hartley,​ William. "​Knoxville Campaign."​ In <​i>​Encyclopedia of the American Civil War: A Political, Social, and Military History</​i>,​ edited by David S. Heidler and Jeanne T. Heidler. New York: W. W. Norton &amp; Company, 2000. ISBN 0-393-04758-X.</​li>​
 +<​li>​Korn,​ Jerry, and the Editors of Time-Life Books. <​i>​The Fight for Chattanooga:​ Chickamauga to Missionary Ridge</​i>​. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1985. ISBN 0-8094-4816-5.</​li>​
 +<​li>​Longstreet,​ James. <​i>​From Manassas to Appomattox: Memoirs of the Civil War in America</​i>​. New York: Da Capo Press, 1992. ISBN 0-3068-0464-6. First published in 1896 by J. B. Lippincott and Co.</​li>​
 +<​li>​U.S. War Department, <​i>​The War of the Rebellion</​i>:​ <i>a Compilation of the Official Records of the Union and Confederate Armies</​i>​. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1880–1901.</​li>​
 +<​li>​Wert,​ Jeffry D. <​i>​General James Longstreet: The Confederacy'​s Most Controversial Soldier: A Biography</​i>​. New York: Simon &amp; Schuster, 1993. ISBN 0-671-70921-6.</​li>​
 +<​li>​National Park Service battle descriptions</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Woodworth,​ Steven E. <​i>​Six Armies in Tennessee: The Chickamauga and Chattanooga Campaigns</​i>​. Lincoln: University of Nebraska Press, 1998. ISBN 0-8032-9813-7.</​li></​ul>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​35°57′32″B</​span>​ <span class="​longitude">​83°56′02″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​35,​9589°B 83,​9338°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​35.9589;​ -83.9338</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181014150136
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 210/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6221/​2097152 bytes
 +Template argument size: 200/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 479/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 762 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.768 ​     1 -total
 + ​57.65% ​  ​44.832 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​37.81% ​  ​29.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Hoa_K&#​7923;​
 + ​30.08% ​  ​23.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​24.37% ​  ​18.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.30%    3.341      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809415-0!canonical and timestamp 20181014150135 and revision id 14560261
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1739--chi-n-d-ch-knoxvillela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)