User Tools

Site Tools


1742--safi-marocla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1742--safi-marocla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Safi</​b>​ (tiếng Pháp: Safi, tiếng Ả Rập: آسفي) là một thành phố ở phía tây Maroc bên Đại Tây Dương. Thành phố là thủ phủ của khu vực Doukkala-Abda,​ có dân số 282.227 người (điều tra dân số năm 2004), nhưng cũng là trung tâm của một vùng đô thị có khoảng 793.000 cư dân (1987). Safi là cảng cá chính cho ngành công nghiệp cá mòi của đất nước, và cũng có thể xuất khẩu phốt phát, dệt may và đồ gốm. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Safi là một trong các địa điểm hạ cánh cho chiến dịch Torch.
 +</​p><​p>​Safi,​ dưới cái tên Safim (Zaffim hoặc Asfi) là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Morocco, do đó ngày thành lập của nó chưa được biết. Ibn Khaldoun và các nhà sử học tin rằng thành phố đã được thành lập bởi Carthage và cái tên "​Asfi"​ được cho là có nguồn gốc Punic. ​
 +Thành phố đã thuộc cai trị Bồ Đào Nha 1488 và 1541, người ta tin rằng người Bồ Đào Nha bỏ nó cho người Saadia (những người đã có chiến tranh với các họ) kể từ khi người Bồ Đào Nha thấy khó để bảo vệ khỏi sự tấn bộ binh. Các pháo đài Bồ Đào Nha xây dựng để bảo vệ thành phố vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Maroc
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181017070542
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.104 seconds
 +Preprocessor visited node count: 236/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7976/​2097152 bytes
 +Template argument size: 174/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.423 ​     1 -total
 + ​75.27% ​  ​63.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​52.21% ​  ​44.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​19.52% ​  ​16.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Maroc
 + ​15.07% ​  ​12.726 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.08%    6.824      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.63%    3.064      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.16%    0.977      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Maroc
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810139-0!canonical and timestamp 20181017070542 and revision id 43389460
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1742--safi-marocla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)