User Tools

Site Tools


1743--huambo-t-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1743--huambo-t-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tỉnh Huambo</​b>​ là một trong 18 tỉnh của Angola. Tỉnh này có diện tích 35.771,​15 km² và nằm ở trung bộ quốc gia này. Dân số khoảng 1,9 triệu người, chiếm 15% dân số Angola, 55% dân số thành thị ở tỉnh sinh sống ở thủ phủ Huambo (822.000 người) và thành phố Caála (239.000 người). Tỉnh này có khí hậu nhiệt đới. ​ Huambo là tỉnh lỵ tỉnh này. Với diện tích 34.270 km2, là một trong những tỉnh có diện tích nhỏ hơn, tỉnh có cự ly khoảng 450 km về phía nam phía đông của thủ đô Luanda.
 +</​p><​p>​Về hành chính, tỉnh được chia thành 11 thành phố được chia thành 37 xã. Tỉnh này tỉnh Kuanza Sul phía tây bắc, tỉnh Bie ở phía bắc và phía đông, Benguela về phía tây, và tỉnh Huila ở phía nam. 
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181012084226
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.308 seconds
 +Real time usage: 0.384 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2988/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29824/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2314/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 342.024 ​     1 -total
 + ​88.75% ​ 303.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​62.20% ​ 212.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.24%   ​28.176 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.51%   ​25.681 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.20%   ​24.634 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  7.19%   ​24.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.09%   ​24.249 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Provinces_of_Angola
 +  6.55%   ​22.396 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.96%   ​16.964 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810540-0!canonical and timestamp 20181012084226 and revision id 23714503
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1743--huambo-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)