User Tools

Site Tools


1747--ho-ng-long-di-n-anla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1747--ho-ng-long-di-n-anla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tây An</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Liên Hồ  •  Tân Thành  •  Bi Lâm  •  Bá Kiều  •  Vị Ương  •  Nhạn Tháp  •  Diêm Lương  •  Lâm Đồng  •  Trường An  •  Lam Điền  •  Chu Chí  •  Hộ  •  Cao Lăng  •  Khúc Giang tân khu  •  Khu phát triển Công nghiệp công nghệ cao Tây An*  •  Khu phát triển Kinh tế - Kỹ thuật Tây An*  •  Khu cảng vụ quốc tế Tây An*</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​19"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Thiểm Tây trong Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​China-Shaanxi.png/​120px-China-Shaanxi.png"​ width="​120"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​China-Shaanxi.png/​180px-China-Shaanxi.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​China-Shaanxi.png/​240px-China-Shaanxi.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​Terracotta army 5256.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Terracotta_army_5256.jpg/​120px-Terracotta_army_5256.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Terracotta_army_5256.jpg/​180px-Terracotta_army_5256.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Terracotta_army_5256.jpg/​240px-Terracotta_army_5256.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​675"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đồng Xuyên</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Diệu Châu  •  Vương Ích  •  Ấn Đài  •  Nghi Quân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bảo Kê</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vị Tân  •  Kim Đài  •  Trần Thương  •  Phượng Tường  •  Kỳ Sơn  •  Phù Phong  •  My  •  Lũng  •  Thiên Dương  •  Lân Du  •  Phượng  •  Thái Bạch, Bảo Kê</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hàm Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tần Đô  •  Dương Lăng<​sup>​1</​sup>​  •  Vị Thành  •  Hưng Bình  •  Tam Nguyên  •  Kính Dương  •  Càn  •  Lễ Tuyền  •  Vĩnh Thọ  •  Bân  •  Trường Vũ  •  Tuần Ấp  •  Thuần Hóa  •  Vũ Công</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Vị Nam</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lâm Vị  •  Hoá Âm  •  Hàn Thành  •  Hoá Châu  •  Đồng Quan  •  Đại Lệ  •  Bồ Thành  •  Trừng Thành  •  Bạch Thủy  •  Hợp Dương  •  Phú Bình  •  Khu phát triển Công nghiệp công nghệ cao Vị Nam*</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Diên An</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bảo Tháp  •  Diên Trường  •  Diên Xuyên  •  Tử Trường  •  An Tắc  •  Chí Đan  •  Ngô Khởi  •  Cam Tuyền  •  Phú  •  Lạc Xuyên  •  Nghi Xuyên  •  Hoàng Long  •  Hoàng Lăng</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hán Trung</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hán Đài  •  Nam Trịnh  •  Thành Cố  •  Dương  •  Tây Hương  •  Miễn  •  Ninh Cường  •  Lược Dương  •  Trấn Ba  •  Lưu Bá  •  Phật Bình</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Du Lâm</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Du Dương  •  Thần Mộc  •  Phủ Cốc  •  Hoành Sơn  •  Tĩnh Biên  •  Định Biên  •  Tuy Đức  •  Mễ Chi  •  Giai  •  Ngô Bảo  •  Thanh Giản  •  Tử Châu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​An Khang</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hán Tân  •  Hán Âm  •  Thạch Tuyền  •  Ninh Thiểm  •  Tử Dương  •  Lam Cao  •  Bình Lợi  •  Trấn Bình  •  Tuần Dương  •  Bạch Hà</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thương Lạc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thương Châu  •  Lạc Nam  •  Đan Phượng  •  Thương Nam  •  Sơn Dương  •  Trấn An  •  Tạc Thủy</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div><​sup>​*</​sup>​Không phải là đơn vị hành chính chính thức <​br/><​sup>​1</​sup>:​ <span class="​wrap">​khu Dương Lăng trên thực tế nằm dưới quyền quản lý của Khu sản xuất mẫu Nông nghiệp công nghệ cao Dương Lăng của tỉnh, không thuộc Hàm Dương. </​span></​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
1747--ho-ng-long-di-n-anla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)