User Tools

Site Tools


1748--nai-c-t-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1748--nai-c-t-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nai cà tông</​b>​ (danh pháp: <​i><​b>​Rucervus eldii</​b></​i>​)<​sup id="​cite_ref-genus_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ là loài nai phân bố ở Đông Nam Á.<sup id="​cite_ref-IUCN_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Loài này được người phương tây phát hiện lần đầu ở Manipur thuộc Ấn Độ vào năm 1839. Tên khoa học ban đầu của nó là <​i>​Cervus eldi</​i>​ được đặt năm 1844<sup id="​cite_ref-cervus_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ bởi Lt. Percy Eld &​amp;​ndash.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Có ba phân loài:<​sup id="​cite_ref-IUCN_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Nai cà tông có các đặc điểm:<​sup id="​cite_ref-facts_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-sangai_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-world_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-Lydekker_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Chiều dài đầu-thân:​ 150–180 cm (59–71 in)</​li>​
 +<​li>​Chiều cao vai 110–125 cm (43–49 in)</​li>​
 +<​li>​Chiều dài đuôi 20–30 cm (8–12 in)</​li>​
 +<​li>​Cân nặng 125–175 kg (276–386 lb)</​li>​
 +<​li>​Chiều dài sừng 99 cm (39 in)</​li></​ul>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-IUCN-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2011"​ class="​citation web">​Timmins,​ R.J. &amp; Duckworth, J.W. (2008). “<​i>​Rucervus eldii</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2010.4</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANai+c%C3%A0+t%C3%B4ng&​amp;​rft.atitle=Rucervus+eldii&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2010.4&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F4265&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-genus-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Pitraa,​ Fickela, Meijaard, Groves (2004). <​i>​Evolution and phylogeny of old world deer.</​i>​ Molecular Phylogenetics and Evolution 33: 880–895.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-cervus-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Cervus eldii (Eld's Brow-Antlered Deer)”. ZipCode.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANai+c%C3%A0+t%C3%B4ng&​amp;​rft.btitle=Cervus+eldii+%28Eld%27s+Brow-Antlered+Deer%29&​amp;​rft.date=4+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=ZipCode.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fzipcodezoo.com%2FAnimals%2FC%2FCervus_eldii%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Groves (2006). <​i>​The genus Cervus in eastern Eurasia.</​i>​ European Journal of Wildlife Research 52: 14-22.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Balakrishnan,​ Monfort, Gaur, Singh and Sorenson (2003). <​i>​Phylogeography and conservation genetics of Eld's deer (Cervus eldi).</​i>​ Molecular Ecology 12: 1-10.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-facts-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Eld'​s deer (Cervus eldi”. ARKieve: Images of Life on Earth<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANai+c%C3%A0+t%C3%B4ng&​amp;​rft.btitle=Eld%27s+deer+%28Cervus+eldi&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=ARKieve%3A+Images+of+Life+on+Earth&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.arkive.org%2Felds-deer%2Fcervus-eldii%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-sangai-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Sangai Deer (Cervus eldii eldii)”. National Zoological Park, Mathura Road, New Delhi, India<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANai+c%C3%A0+t%C3%B4ng&​amp;​rft.btitle=Sangai+Deer+%28Cervus+eldii+eldii%29&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=National+Zoological+Park%2C+Mathura+Road%2C+New+Delhi%2C+India&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnzpnewdelhi.gov.in%2Fsangai-deer.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-world-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Thamin or Brow-antlered Deer Cervus eldi”. World Deer<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANai+c%C3%A0+t%C3%B4ng&​amp;​rft.btitle=Thamin+or+Brow-antlered+Deer+Cervus+eldi&​amp;​rft.date=4+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=World+Deer&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.worlddeer.org%2Fthamin.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Lydekker-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Richard Lydekker (1996). <​i>​The Great and Small Game of India, Burma, and Tibet</​i>​. <​i>​Thamin</​i>​ (Asian Educational Services). tr. 456. ISBN 8120611624<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANai+c%C3%A0+t%C3%B4ng&​amp;​rft.atitle=The+Great+and+Small+Game+of+India%2C+Burma%2C+and+Tibet&​amp;​rft.au=Richard+Lydekker&​amp;​rft.aulast=Richard+Lydekker&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.isbn=8120611624&​amp;​rft.jtitle=Thamin&​amp;​rft.pages=456&​amp;​rft.pub=Asian+Educational+Services&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.co.in%2Fbooks%3Fid%3D_eQA6LDdpiQC%26pg%3DPA235%26lpg%3DPA235%26dq%3DBurmes%2Bthamin%26source%3Dbl%26ots%3DLm4Hk5__FN%26sig%3DgE57YFP6DhGSiz_K22q78k37be0%26hl%3Den%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26resnum%3D1%26ct%3Dresult%23PPA238%2CM1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Nai Cà tông</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181010164304
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.428 seconds
 +Real time usage: 0.560 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3295/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 125860/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6055/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 14040/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.117/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.44 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 429.134 ​     1 -total
 + ​31.93% ​ 137.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​20.25% ​  ​86.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.45% ​  ​74.898 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.97% ​  ​55.672 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cervidae
 + ​12.25% ​  ​52.553 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​10.41% ​  ​44.677 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.54%   ​40.940 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.22%   ​39.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2010
 +  8.82%   ​37.837 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812414-0!canonical and timestamp 20181010164303 and revision id 42353613
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1748--nai-c-t-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)