User Tools

Site Tools


1754--chung-t-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1754--chung-t-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chung Trường</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​钟祥</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​鐘祥</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Zhōngxiáng</​span></​i>​) là một Thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là một thành phố có văn hóa và lịch sử lâu đời tại Trung Quốc, từng là một trong những cái nôi của nền văn minh từ thời nhà Chu.
 +</p>
  
 +
 +<​h3><​span id="​Nhai_.C4.91.E1.BA.A1o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhai_đạo">​Nhai đạo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Dĩnh Trung (郢中街道),​ 49 km², 170.991 người</​li></​ul><​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Dương Tử (洋梓镇),​ 403 km², 68.341 người</​li>​
 +<​li>​Trường Thọ (长寿镇),​ 275 km², 27.535 người</​li>​
 +<​li>​Phong Nhạc (丰乐镇),​ 162 km², 68.700 người</​li>​
 +<​li>​Hồ Tập (胡集镇),​ 393 km², 129.891 người</​li>​
 +<​li>​Song Hà (双河镇),​ 235 km², 46.220 người</​li>​
 +<​li>​Lân Khoáng (磷矿镇),​ 219 km², 47.092 người</​li>​
 +<​li>​Văn Tập (文集镇),​ 128 km², 44.405 người</​li>​
 +<​li>​Lãnh Thủy (冷水镇),​ 314 km², 47.393 người</​li>​
 +<​li>​Thủy Bài (石牌镇),​ 295 km², 84.296 người</​li>​
 +<​li>​Cựu Nhật (旧口镇),​ 201 km², 103.514 người</​li>​
 +<​li>​Sài Hồ (柴湖镇),​ 225 km², 95.663 người</​li>​
 +<​li>​Trường Than (长滩镇),​ 153 km², 20.338 người</​li>​
 +<​li>​Đông Kiều(东桥镇),​ 256 km², 24.085 người</​li>​
 +<​li>​Khác Điếm (客店镇),​ 293 km², 14.581 người</​li>​
 +<​li>​Trương Tập (张集镇),​ 289 km², 22.805 người</​li></​ul><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng_d.C3.A2n_t.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương_dân_tộc">​Hương dân tộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Hương dân tộc Hồi Cửu Lý (九里回族乡),​ 99 km², 16.718 người</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​31°10′B</​span>​ <span class="​longitude">​113°35′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​31,​167°B 113,​583°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​31.167;​ 113.583</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181012174906
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.388 seconds
 +Real time usage: 0.795 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2977/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50633/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1985/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.115/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 656.940 ​     1 -total
 + ​85.88% ​ 564.198 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​70.08% ​ 460.412 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.51% ​ 115.018 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.55%   ​56.196 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  8.06%   ​52.920 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  7.99%   ​52.484 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  6.41%   ​42.140 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.86%   ​38.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7891;​_B&#​7855;​c
 +  5.55%   ​36.450 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809670-0!canonical and timestamp 20181012174905 and revision id 24030085
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1754--chung-t-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)