User Tools

Site Tools


1756--huambola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1756--huambola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Huambo</​b>,​ trước đây là Nova Lisboa ("​Lisboa Mới" trong tiếng Bồ Đào Nha), là thủ phủ của tỉnh Huambo ở Angola. Thành phố có cự ly khoảng 220 km về phía đông Benguela và 600 km về phía đông nam Luanda. Số liệu mới nhất của thành phố được biết đến dân số là 225.268 người. Huambo là một trung tâm chính trên de Caminho Ferro de Benguela (CFB) (đường sắt Benguela), chạy từ cảng Benguela biên giới Congo, và được phục vụ bởi Sân bay quốc tế Machado Albano (trước đây là Sân bay Nova Lisboa).
 +</p>
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181010170005
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.316 seconds
 +Real time usage: 0.394 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2946/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53310/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1137/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.9 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 325.566 ​     1 -total
 + ​87.63% ​ 285.288 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​61.78% ​ 201.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.78% ​  ​35.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Khu_t&#​7921;​_qu&#​7843;​n_c&#​7911;​a_Angola
 +  9.90%   ​32.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.39%   ​24.075 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.04%   ​19.672 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​lengthdisp
 +  5.96%   ​19.413 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.01%   ​16.320 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.10%   ​13.342 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​impus
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810140-0!canonical and timestamp 20181010170005 and revision id 22262669
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1756--huambola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)