User Tools

Site Tools


1763--benjamin-widomla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1763--benjamin-widomla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Benjamin Widom</​b>​ là nhà hóa học người Mỹ, chuyên nghiên cứu về các lãnh vực hóa lý và cơ học thống kê.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Widom sinh tại Newark, New Jersey. Ông tốt nghiệp trung học ở trường Stuyvesant High School của thành phố New York năm 1945<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Sau đó ông vào học ở Đại học Columbia và đậu bằng cử nhân năm 1949. Ông tiếp tục học ở Đại học Cornell, đậu bằng tiến sĩ năm 1953.
 +</​p><​p>​Widom làm trợ giáo môn hóa học ở Đại học Cornell năm 1954, làm giáo sư phụ tá năm 1955 và được bổ nhiệm làm giáo sư năm 1963.
 +</​p><​p>​Năm 1998, Widom được trao Huy chương Boltzmann "cho các nghiên cứu của ông làm sáng tỏ cơ học thống kê chất lỏng và các hỗn hợp chất lỏng cùng các đặc tính bề mặt chung của chúng, đặc biệt là việc trình bày tổng quát và rõ ràng các giả thuyết mở rộng quy mô cho việc làm cân bằng trình trạng và sức căng bề mặt của chất lỏng gần điểm tới hạn"​.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​
 +Widom có ba người con đều là giáo sư đại học: Michael Widom, giáo sư Vật lý học ở Đại học Carnegie Mellon, Elizabeth Widom, giáo sư địa chất ở Đại học Miami, và Jonathan Widom, giáo sư hóa sinh ở Đại học Northwestern.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​i>​Theoretical modeling: An introduction</​i>​. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1996, 100, 242.</​li>​
 +<​li><​i>​Theory of phase equilibrium</​i>​. J. Phys. Chem. 1996, 100, 13190.</​li>​
 +<​li>​Lekkerkerker,​ H.N.W.; Widom, B. <i>An Exactly Solvable Model for Depletion Phenomena</​i>​. Physica A 2000, 285, 483-492.</​li>​
 +<​li>​Barkema,​ G.T.; Widom, B. <​i>​Model of Hydrophobic Attraction in Two and Three Dimensions</​i>​. J. Chem Phys. 2000, 113, 2349-2353.</​li>​
 +<​li>​Weiss,​ V.C.; Widom, B. <​i>​Contact Angles in Sequential Wetting: Pentane On Water</​i>​. Physica A 2001, 292, 137-145.</​li>​
 +<​li>​Widom,​ B.; Bhimalapuram,​ P; Koga, K. <​i>​The Hydrophobic Effect</​i>​. Phys. Chem. Chem. Phys (PCCP) 2003, 5, 3085-3093.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181013050046
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.079 seconds
 +Preprocessor visited node count: 170/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3149/​2097152 bytes
 +Template argument size: 30/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1647/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.29 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​49.082 ​     1 -total
 + ​90.98% ​  ​44.655 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​76.21% ​  ​37.405 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.82%    4.327      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811910-0!canonical and timestamp 20181013050046 and revision id 41102812
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1763--benjamin-widomla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)