User Tools

Site Tools


1764--cam-tuy-n-di-n-anla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1764--cam-tuy-n-di-n-anla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Cam Tuyền.</​div>​
 +<​p><​b>​Cam Tuyền</​b>​ (tiếng Trung: 甘泉縣, Hán Việt: <​i>​Cam Tuyền huyện</​i>​) là một huyện thuộc địa cấp thị Diên An (延安市),​ tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2288 km2, dân số năm 2002 là 70.000 người. Các đơn vị hành chính thuộc huyện Cam Tuyền gồm có 3 trấn (Thành Quan, Hạ Tự Loan, Đạo), 6 hương (Kiều Trấn, Đông Cấu, Cao Tiêu, Thạch Môn, Vũ Xóa, Lao Sơn).
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181011164156
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.125 seconds
 +Preprocessor visited node count: 398/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33911/​2097152 bytes
 +Template argument size: 665/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 751 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.881 ​     1 -total
 + ​66.38% ​  ​45.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7875;​m_T&​acirc;​y
 + ​57.68% ​  ​39.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.89% ​  ​13.009 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​15.39% ​  ​10.601 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.86%    5.411      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.62%    5.246      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  6.02%    4.149      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.31%    2.283    102 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  2.94%    2.026      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​189593-0!canonical and timestamp 20181011164156 and revision id 21309536
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1764--cam-tuy-n-di-n-anla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)