User Tools

Site Tools


1765---c-b-u-r-u-c-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1765---c-b-u-r-u-c-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Đước (định hướng).</​div>​
 +<table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Pellacalyx yunnanensis</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 EN vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Status_iucn2.3_EN_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_EN_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Status_iucn2.3_EN_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_EN_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Status_iucn2.3_EN_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_EN_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Nguy cấp<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Rosids</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Malpighiales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Rhizophoraceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gynotrocheae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Pellacalyx</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. yunnanensis</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Pellacalyx yunnanensis</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Hu </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Đước bầu rượu cạn</​b>​ hay <​b>​đước bầu rượu cạn vân nam</​b>​ (danh pháp khoa học <​i><​b>​Pellacalyx yunnanensis</​b></​i>​) là một loài thực vật thuộc chi <​i>​Pellacalyx</​i>​ của họ Rhizophoraceae. Loài này phân bố chủ yếu ở Trung Quốc. Tại đây nó được gọi là 山红树 (sơn hồng thụ), nhưng cũng hiếm thấy. Nó sinh sống trong rừng ở độ cao 800-1.200 m tại miền nam tỉnh Vân Nam<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tại Việt Nam, đước bầu rượu cạn phân bố tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên ở tỉnh Thanh Hóa và Vườn quốc gia Xuân Sơn ở Phú Thọ<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Pellacalyx yunnanensis trong Quần thực vật Trung Hoa.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bổ sung chi Pellacalys Korthals (họ Đước - Rhizophoraceae) cho hệ thực vật Việt Nam. Trung tâm dữ liệu thực vật Việt Nam. Truy cập ngày 01/​8/​2011.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​World Conservation Monitoring Centre 1998. <​i>​Pellacalyx yunnanensis</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Starr_010309-0546_Calophyllum_inophyllum.jpg/​40px-Starr_010309-0546_Calophyllum_inophyllum.jpg"​ width="​40"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Starr_010309-0546_Calophyllum_inophyllum.jpg/​60px-Starr_010309-0546_Calophyllum_inophyllum.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Starr_010309-0546_Calophyllum_inophyllum.jpg/​80px-Starr_010309-0546_Calophyllum_inophyllum.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Bộ Sơ ri  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181013055527
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.177 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1381/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12555/​2097152 bytes
 +Template argument size: 838/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 862/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 926 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 152.304 ​     1 -total
 + ​80.09% ​ 121.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​51.54% ​  ​78.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.68% ​  ​16.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Malpighiales-stub
 +  9.82%   ​14.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.83%   ​13.452 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.84%    7.366      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.75%    7.239      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.67%    7.110      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  2.69%    4.091      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​549120-0!canonical and timestamp 20181013055526 and revision id 25348588
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1765---c-b-u-r-u-c-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)