User Tools

Site Tools


1770--nur-bekrila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1770--nur-bekrila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Voa_chinese_Xinjiang_Governor_Nur_Bekri_7mar10.jpg/​220px-Voa_chinese_Xinjiang_Governor_Nur_Bekri_7mar10.jpg"​ width="​220"​ height="​176"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​6b/​Voa_chinese_Xinjiang_Governor_Nur_Bekri_7mar10.jpg 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​240"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nur Bekri</​b>​ (tiếng Uyghur:​نۇر بەكرى) giản thể: <span lang="​zh-Hans">​努尔·白克力</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​努爾·白克力</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Nǔěr Báikèlì</​span></​i>,​ Hán Việt: <​i><​b>​Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực</​b></​i>​) (sinh tháng 8 năm 1961 tại Bole, Tân Cương) là chủ tịch đương nhiệm của Khu tự trị Tân Cương tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông là người dân tộc Uyghur và được sinh ra cũng như sinh trưởng tại quê hương Tân Cương. Ông luôn cư trú tại Tân Cương ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn được cử làm phó thị trưởng tại thành phố cấp huyện Phì Thành, tỉnh Sơn Đông. Ông từng là thị trưởng của Urumqi, thủ phủ Tân Cương.
 +</p>
  
 +<​p>​Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 12 năm 1982. Ông giữ chức Phó bí thư khu ủy Khu tự trị Tân Cương vào tháng 1 năm 2005. Nur Bekri được bổ nhiệm trong phiên họp thứ 35 của Uỷ ban thường trực Hội đồng Nhân dân Khu tự trị Tân Cương khóa 10 tại Urumqi và thay thế Ismail Tiliwaldi làm chủ tịch của khu tự trị.
 +</​p><​p>​Sau Bạo động tại Ürümqi, tháng 7 năm 2009, Bekri đã phát biểu trên truyền hình, trong đó ông phân tích tình hình dẫn đến bạo loạn và sau đó lên án người mà ông coi là kẻ cầm đầu các cuộc tấn công,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ bao gồm Ilham Tohti, người sáng lập <​i>​Uyghur Online</​i>,​ một trang thông tin đã phê bình chính quyền và các chính sách của ông.<​sup id="​cite_ref-nytjul1409_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181021034139
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.187 seconds
 +Preprocessor visited node count: 364/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12465/​2097152 bytes
 +Template argument size: 274/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1582/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 145.027 ​     1 -total
 + ​29.81% ​  ​43.239 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​atilde;​nh_&#​273;&#​7841;​o_Khu_t&#​7921;​_tr&#​7883;​_Duy_Ng&​ocirc;​_Nh&#​297;​_T&​acirc;​n_C&#​432;&#​417;​ng
 + ​25.85% ​  ​37.492 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.16% ​  ​29.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​18.64% ​  ​27.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 + ​10.52% ​  ​15.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.26%    9.076      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Succession_box
 +  3.18%    4.611      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  2.52%    3.659      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  2.15%    3.123      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh_icon
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809671-0!canonical and timestamp 20181021034139 and revision id 34608426
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1770--nur-bekrila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)