User Tools

Site Tools


1773--n-n-giangla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1773--n-n-giangla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về huyện thuộc tỉnh Cát Lâm. Đối với bài về dòng sông, xem Nộn Giang (sông).
 +</​div>​
 +<​p><​b>​Nộn Giang</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​嫩江县</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​嫩江縣</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Nènjiāng Xiàn</​span></​i>​) là một huyện thuộc địa cấp thị Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Huyện nằm bên dòng Nộn Giang, dòng sông này cũng tạo thành một đoạn ranh giới tự nhiên giữa Hắc Long Giang và Nội Mông, huyện các trung tâm đô thị của thành phố Hắc Hà hơn 200 kilômét (120 mi) về phía tây nam. Huyện lị là trấn Nộn Giang (嫩江镇). Diện tích của huyện lên tới 15360 km²,​ gần bằng tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam là Nghệ An.
 +</​p><​p>​Nộn Giang có khí hậu gió mùa và chịu ảnh hưởng của kiểu khía hậu lục địa với mùa đông dài, khắc nhiệt và khô cũng như một mùa hè ngắn và ấm áp. Nhiệt độ trung binh tháng 1 là −24,​1 °C,​ còn vào tháng 7 là 20,9 °C; nhiệt độ trung bình năm của huyện chỉ là 0,38 °C. Khoảng 80% lượng mưa tập trung từ tháng 6 tới 9.
 +</p>
  
 +
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Nộn Giang (嫩江镇)</​li>​
 +<​li>​Song Sơn (双山镇)</​li>​
 +<li>Y Lạp Cáp (伊拉哈镇)</​li>​
 +<​li>​Hải Giang (海江镇)</​li>​
 +<​li>​Đa Bảo (多宝山镇)</​li></​ul><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Tiền Tiến (前进乡)</​li>​
 +<​li>​Trường Phúc (长福乡)</​li>​
 +<​li>​Bạch Vân (白云乡)</​li>​
 +<​li>​Khoa Lạc (科洛乡)</​li>​
 +<​li>​Mạch Hải (麦海乡)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Tháp Khê (塔溪乡)</​li>​
 +<​li>​Tọa Hổ Than (座虎滩乡)</​li>​
 +<​li>​Hoắc Long Môn (霍龙门乡)</​li>​
 +<​li>​Môn Lỗ Hà (门鲁河乡)</​li>​
 +<​li>​Ngọa Đô Hà (卧都河乡)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Liên Hưng (联兴乡)</​li>​
 +<​li>​Mặc Nhĩ Căn (墨尔根乡)</​li>​
 +<​li>​Lâm Giang (临江乡)</​li>​
 +<​li>​Tân Thắng (新胜乡)</​li>​
 +<​li>​Trường Giang (长江乡)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​49°11′B</​span>​ <span class="​longitude">​125°13′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​49,​183°B 125,​217°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​49.183;​ 125.217</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181015075510
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.396 seconds
 +Real time usage: 0.490 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3120/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 55542/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2080/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.127/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.5 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 406.259 ​     1 -total
 + ​70.19% ​ 285.147 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​47.61% ​ 193.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.03% ​  ​44.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  7.73%   ​31.413 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7855;​c_Long_Giang
 +  6.96%   ​28.272 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.74%   ​27.383 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.12%   ​24.865 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.01%   ​24.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.92%   ​24.047 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810389-0!canonical and timestamp 20181015075509 and revision id 24034577
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1773--n-n-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)