User Tools

Site Tools


1776--b-c-s-n-ph-y-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1776--b-c-s-n-ph-y-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Bắc Sơn</​b>​ là một phường thuộc thị xã Phổ Yên, phía nam tỉnh Thái Nguyên. Phường nằm trên tuyến tỉnh lộ 261 và phía đông giáp xã Minh Đức, xã Phúc Thuận; phía tây giáp xã Phúc Thuận; phía nam giáp xã Minh Đức và xã Phúc Thuận; Bắc giáp xã Phúc Thuận, đều thuộc thị xã Phổ Yên.
 +</p>
  
 +<​p>​Sau khi kiểm soát hoàn toàn miền Bắc, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bên cạnh việc phân chia lại ruộng đất cho nông dân ly tán do tác động chiến tranh, còn tổ chức hệ thống các nông trường để khai thác các vùng đất hoang vào mục đích nông nghiệp. Lực lượng tổ chức nông trường gồm nhiều thành phần dân cư, trong đó có một số lượng lớn quân nhân tạm thời chưa giải ngũ được điều động làm công tác kinh tế.
 +</​p><​p>​Nông trường Bắc Sơn được thành lập năm 1957 theo quyết định của Quân khu Việt Bắc, ban đầu gồm cả phần diện tích của 2 huyện Đại Từ và Phổ Yên, đều thuộc tỉnh Thái Nguyên. Thành phần lao động chủ yếu của nông trường là các quân nhân chuyển ngành, hoạt động trong lĩnh vực khai hoang và trồng chè. Năm 1966, phần đất thuộc huyện Đại Từ của nông trường được tách ra để thành lập Nông trường Quân Chu.<sup id="​cite_ref-hoithao_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Địa phận của Nông trường Bắc Sơn bấy giờ được thu hẹp lại trên phần đất của 3 xã Phúc Thuận, Minh Đức, Thành Công của huyện Phổ Yên.
 +</​p><​p>​Ngày 26 tháng 10 năm 1967, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 416/NV thành lập Thị trấn Nông trường Bắc Sơn trên cơ sở khu dân cư tập trung và lãnh thổ do Nông trường Bắc Sơn quản lý<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Thị trấn Nông trường Quân Chu cũng được thành lập trong thời gian này.<​sup id="​cite_ref-hoithao_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Tổ chức của Thị trấn Nông trường Bắc Sơn hoạt động mang đặc thù của một Thị trấn nông trường khá phổ biến tại miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1965-1985, vừa mang đặc tính một đơn vị sản xuất kinh tế, vừa là đơn vị hành chính độc lập nhưng có địa bàn chồng lấp với các đơn vị hành chính địa phương. Từ năm 1986, khi Việt Nam bắt đầu đổi mới và mở cửa, xu hướng phân tách chức năng kinh tế và quản lý hành chính mới bắt đầu được thực hiện. Hoạt động của Thị trấn Nông trường Bắc Sơn từ đó cũng được phân biệt, tách chức năng hoạt động kinh tế của Nông trường Bắc Sơn khỏi hoạt động quản lý hành chính của Thị trấn Nông trường Bắc Sơn. Năm 2006, Nông trường Bắc Sơn được cổ phần hóa, trở thành Công ty cổ phần Chè Bắc Sơn, với phần lớn cổ phần của Tổng công ty chè Việt Nam, chính thức trở thành một doanh nghiệp độc lập<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ngày 13 tháng 1 năm 2011, thị trấn Bắc Sơn được thành lập trên cơ sở Thị trấn nông trường Bắc Sơn theo Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, thị trấn nông trường Bắc Sơn bị giải thể, 1.132 người chuyển giao về xã Minh Đức, 2.783 người chuyển về về xã Phúc Thuận. Thị trấn Bắc Sơn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 161,72 ha diện tích tự nhiên và 1.206 người của xã Minh Đức; 207,31 ha diện tích tự nhiên và 2.954 người của xã Phúc Thuận, tổng cộng 369,03 ha (3,7 km²) diện tích tự nhiên và 4.160 người.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Ngày 11 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thị xã Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Phổ Yên. Thị trấn Bắc Sơn cũng được chuyển đổi thành phường Bắc Sơn, với 369,09 ha diện tích tự nhiên và 5.231 nhân khẩu.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011115940
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.089 seconds
 +Preprocessor visited node count: 294/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13345/​2097152 bytes
 +Template argument size: 455/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1874/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.726 ​     1 -total
 + ​47.50% ​  ​30.746 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​44.99% ​  ​29.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​35.88% ​  ​23.222 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​22.40% ​  ​14.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ph&#​7893;​_Y&​ecirc;​n
 + ​19.22% ​  ​12.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.36% ​   9.945      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.03%    4.549      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  5.47%    3.538      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.68%    1.737      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811196-0!canonical and timestamp 20181011115940 and revision id 26694884
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1776--b-c-s-n-ph-y-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)