User Tools

Site Tools


1780--tuy-c-du-l-mla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1780--tuy-c-du-l-mla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tuy Đức.</​div>​
 +<​p><​b>​Tuy Đức</​b>​ (chữ Hán phồn thể: 綏德縣, chữ Hán giản thể: 绥德县, âm Hán Việt: <​i>​Tuy Đức huyện</​i>​) là một huyện thuộc địa cấp thị Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1878 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 340.000 người. Về mặt hành chính, huyện Tuy Đức được chia thành 11 trấn, 9 hương.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Trấn:​ Danh Châu, Điền Trang, Thạch Gia Loan, Tiết Gia 峁, Thôi Gia Loan, Định Tiên, Tảo Lâm Bình, Nghĩa Hiệp, Cát, Tứ Thập Lý Phô.</​li>​
 +<​li>​Hương:​ Tân Điếm, Bạch Gia Biêm, Hà Để, Trung Giác, Mã Gia Xuyên, Mãn Đường Xuyên, Triệu Gia Biêm, Cửu Câu, Trương Gia Biêm.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181010145608
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 1.146 seconds
 +Preprocessor visited node count: 405/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33905/​2097152 bytes
 +Template argument size: 662/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 751 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 465.024 ​     1 -total
 + ​40.75% ​ 189.519 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7875;​m_T&​acirc;​y
 + ​36.93% ​ 171.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.08% ​  ​98.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​15.10% ​  ​70.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  2.29%   ​10.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  1.09%    5.047      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.04%    4.846      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  0.80%    3.728    102 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  0.56%    2.583      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Allow_wrap
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​232847-0!canonical and timestamp 20181010145606 and revision id 21309969
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1780--tuy-c-du-l-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)