User Tools

Site Tools


1782--chi-c-b-u-r-u-c-nla-gi

Chi Đước bầu rượu cạn (tên khoa học Pellacalyx) là một chi thực vật thuộc họ Đước.

Tên gọi tiếng Việt của chi Pellacalyx được nhóm tác giả điều tra phát hiện ở Việt Nam đặt cấu thành từ pella khi chúng cùng với carallia thuộc nhóm cây họ đước sống trên cạn và calyx mang nghĩa đài hoa có dạng bình rượu, hay nói cách đầy đủ đây là chi đước sống trên cạn có đặc điểm đài hoa dạng bình.[1]

Chi này gồm các loài:

1782--chi-c-b-u-r-u-c-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)