User Tools

Site Tools


1782--chi-c-b-u-r-u-c-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1782--chi-c-b-u-r-u-c-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chi Đước bầu rượu cạn</​b>​ (tên khoa học <​i><​b>​Pellacalyx</​b></​i>​) là một chi thực vật thuộc họ Đước.
 +</​p><​p>​Tên gọi tiếng Việt của chi <​i>​Pellacalyx</​i>​ được nhóm tác giả điều tra phát hiện ở Việt Nam đặt cấu thành từ <​i>​pella</​i>​ khi chúng cùng với <​i>​carallia</​i> ​ thuộc nhóm cây họ đước sống trên cạn và <​i>​calyx</​i>​ mang nghĩa <​i>​đài hoa có dạng bình rượu</​i>,​ hay nói cách đầy đủ đây là chi đước sống trên cạn có đặc điểm đài hoa dạng bình.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Chi này gồm các loài:
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181010191338
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1332/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11982/​2097152 bytes
 +Template argument size: 582/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1419/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 159.900 ​     1 -total
 + ​59.17% ​  ​94.615 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.32% ​  ​50.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.96% ​  ​39.905 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.55% ​  ​32.854 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.62% ​  ​23.383 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Malpighiales-stub
 + ​12.51% ​  ​20.011 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.15% ​  ​19.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.38%   ​11.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.39%    5.425      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807837-0!canonical and timestamp 20181010191338 and revision id 25348585
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1782--chi-c-b-u-r-u-c-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)