User Tools

Site Tools


1784--h-a-b-nh-bi-n-h-ala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1784--h-a-b-nh-bi-n-h-ala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Hòa Bình</​b>​ là phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Hòa Bình có vị trí nằm ở phía Nam thành phố Biên Hòa dọc sông Đồng Nai, khung cảnh thoáng mát. Với 02 di tích lịch sử (Đình Tân Lân, Chùa Bửu Sơn) được nhà nước công nhận di tích văn hóa. Là một khu của xã Bình Trước, Quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa cũ. Năm 1975 đất nước giải phóng khu 1 xã Bình Trước được tách ra thành phường Hòa Bình.
 +</​p><​p>​Phường Hòa Bình thuộc trung tâm thành phố Biên Hòa. Thuận lợi về giao thông vận tải vận chuyển hàng hóa vào trung tâm thành phố. Với vị trí địa lý như sau:
 +Phía Đông giáp phường Thanh Bình
 +Phía Tây giáp phường Bửu Long
 +Phía Nam giáp sông Đồng Nai
 +Phía Bắc giáp phường Quang Vinh
 +</​p><​p>​Tổng diện tích tự nhiên của phường là: 54, 346ha
 +</p>
 +
 +<​p>​Là một phường nội có địa hình tương đối bằng phẳng; thuận lợi trong việc giao thông phát triển ngành thương mại dịch vụ, kinh doanh buôn bán với ưu thế nằm dọc các tuyến đường chính của thành phố như Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Văn Trị nối liền Nguyễn Ái Quốc, vị trí giáp chợ Biên Hòa là bến cảng thuận lợi cho các tiểu thương kinh doanh buôn bán.
 +</p>
 +
 +<p>Do phường thuộc địa hình, vị trí ở khu vực Đông Nam Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa phân biệt 2 mùa mưa nắng rõ rệt: mùa mưa vào từ tháng 5 – 7, mùa nắng từ tháng 12 – 4 trong năm. Khí hậu tương đối ổn định, nên việc phòng tránh thiên tai, bão lụt có nhiều thuận lợi.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Hòa Bình được chia thành 5 khu phố
 +</p>
 +<​ul><​li>​Khu phố 1: chia làm 11 tổ nhân dân</​li>​
 +<​li>​Khu phố 2: chia làm 10 tổ nhân dân</​li>​
 +<​li>​Khu phố 3: chia làm 10 tổ nhân dân</​li>​
 +<​li>​Khu phố 4: chia làm 7 tổ nhân dân</​li>​
 +<​li>​Khu phố 5: chia làm 8 tổ nhân dân</​li></​ul>​
 +<​p>​Theo sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (1820) địa bàn phường Hoà Bình thuộc thôn Tân Lân làng Bình Trước Tổng Phước Vinh. Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954),​ làng Bình Trước thuộc quận Châu Thành, từ năm 1948 thuộc thị xã Biên Hòa gồm 5 khu 8 ấp. Năm 1976, làng Bình Trước tách ra làm nhiều phường trong đó có phường Hòa Bình.
 +Với chính quyền Sài Gòn, năm 1963 quận Châu Thành đổi tên thành quận Đức Tu trong đó xã Bình Trước có 5 khu, 8 ấp và phường Hòa Bình là khu 1 của xã Bình Trước. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, thương mại dịch vụ, trong đó có nhiều dân tộc Hoa.
 +</​p><​p>​Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, Hoà Bình là địa phương xây dựng được nhiều cơ sở bí mật cung cấp hậu cần cho kháng chiến. Chi bộ đảng chợ Biên Hòa được xây dựng, đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh của chị em buôn bán ở chợ Biên Hòa phối hợp phong trào đấu tranh dân sinh dân chủ ở thị xã Biên Hòa. Nhiều cơ sở hậu cần của Khu 7, Đoàn 814 được xây dựng ủng hộ và cung cấp nhiều lương thực và phương tiện cho cách mạng.
 +</​p><​p>​Sau ngày Biên Hòa giải phóng, phường Hoà Bình được thành lập.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181017014528
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.204 seconds
 +Preprocessor visited node count: 667/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22134/​2097152 bytes
 +Template argument size: 370/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 132.623 ​     1 -total
 + ​36.70% ​  ​48.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​29.12% ​  ​38.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​27.36% ​  ​36.292 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​21.30% ​  ​28.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.32% ​  ​24.291 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Bi&​ecirc;​n_H&​ograve;​a
 + ​16.45% ​  ​21.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.91%   ​10.491 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_tham_kh&#​7843;​o
 +  5.30%    7.032      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Otheruses
 +  2.50%    3.309      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808676-0!canonical and timestamp 20181017014528 and revision id 40095383
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1784--h-a-b-nh-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)