User Tools

Site Tools


1785--zach-woodleela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1785--zach-woodleela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Zach Woodlee</​b>​ (sinh ngày 27 tháng 4 năm 1977) là một vũ công và là một biên đạo múa người Mỹ. Anh hiện đang là biên đạo và là người đồng sản xuất bộ phim truyền hình <​i>​Glee</​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Cu.E1.BB.99c_s.E1.BB.91ng_.C4.91.E1.BB.9Di_th.C6.B0.E1.BB.9Dng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cuộc_sống_đời_thường">​Cuộc sống đời thường</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Zachary Vinson Woodlee được sinh ra ngày 21 tháng 4 năm 1977 tại Mesquite, Texas. Anh đã tốt nghiệp trường Poteet High School tại Mesquite và đã học tại trường University of North Texas.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​S.E1.BB.B1_nghi.E1.BB.87p"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sự_nghiệp">​Sự nghiệp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Năm 2004, anh đã trở thành vũ công nền cho tour lưu diễn Re-Invention World Tour của Madonna. Từ năm 2007, anh đã đảm nhiệm vai trò biên đạo cho vài bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng cho đến năm 2009, anh còn là đồng sản xuất cho sê-ri truyền hình <​i>​Glee</​i>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Với tư cách là biên đạo múa:
 +</p>
 +<​p>​Góp mặt:
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181030031315
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.232 seconds
 +Real time usage: 0.313 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1379/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24912/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1053/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.096/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.75 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 267.015 ​     1 -total
 + ​65.21% ​ 174.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​52.11% ​ 139.153 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.06% ​  ​48.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​17.22% ​  ​45.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 + ​15.32% ​  ​40.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​12.96% ​  ​34.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.44% ​  ​30.548 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height
 + ​10.01% ​  ​26.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​locate
 +  9.67%   ​25.824 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808948-0!canonical and timestamp 20181030031314 and revision id 26549133
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1785--zach-woodleela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)