User Tools

Site Tools


1787--vi-kh-h-ula-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1787--vi-kh-h-ula-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Micro-climate_on_rock_at_Sunrise-on-_Sea.jpg/​200px-Micro-climate_on_rock_at_Sunrise-on-_Sea.jpg"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Micro-climate_on_rock_at_Sunrise-on-_Sea.jpg/​300px-Micro-climate_on_rock_at_Sunrise-on-_Sea.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Micro-climate_on_rock_at_Sunrise-on-_Sea.jpg/​400px-Micro-climate_on_rock_at_Sunrise-on-_Sea.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​TheLostGardensOfHeligan-Jungle.jpg/​200px-TheLostGardensOfHeligan-Jungle.jpg"​ width="​200"​ height="​267"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​TheLostGardensOfHeligan-Jungle.jpg/​300px-TheLostGardensOfHeligan-Jungle.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​TheLostGardensOfHeligan-Jungle.jpg/​400px-TheLostGardensOfHeligan-Jungle.jpg 2x" data-file-width="​614"​ data-file-height="​819"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vi khí hậu</​b>​ là một vùng khí quyển địa phương có khí hậu khác biệt với xung quanh. Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ một khu vực nhỏ từ vài mét vuông (khu vườn) hay các khu vực rộng lớn hơn. Vi khí hậu tồn tại gần các thể nước đối tượng có thể làm lạnh khí quyển khu vực, hoặc các khu vực đô thị tập trung nhiều các tòa nhà gạch, bê tông hoặc nhựa đường, các đối tượng có thể hấp thụ năng lượng mặt trời rồi nung nóng chúng và phát nhiệt trở lại làm nóng không khí xung quanh, kết quả là tạo ra đảo nhiệt đô thị là một dạng vi khí hậu.
 +</​p><​p>​Một yếu tố khác góp phần vào việc tạo ra vi khí hậu đó là sườn dốc hoặc hướng sườn (hướng vuông góc với bề mặt của một sườn dốc) của một khu vực. Các sườn có bề mặt quay về hướng nam ở bán cầu Bắc và các sườn có bề mặt quay về hướng bắc ở bán cầu Nam phơi sáng nhiều hơn những sườn dốc khác và do đó làm thời gian nung nóng kéo dài hơn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw2165
 +Cached time: 20181010141250
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.183 seconds
 +Preprocessor visited node count: 128/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3751/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.013/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​73.127 ​     1 -total
 + ​90.54% ​  ​66.207 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​86.44% ​  ​63.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​66.06% ​  ​48.310 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.09%    6.648      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809424-0!canonical and timestamp 20181010141250 and revision id 26455750
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1787--vi-kh-h-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)