User Tools

Site Tools


1794--hornchurchla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1794--hornchurchla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°33′23″B</​span>​ <span class="​longitude">​0°12′46″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​556503°B 0,​212812°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.556503;​ 0.212812</​span></​span></​span></​span></​span></​span><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Queens_theatre_hornchurch.jpg/​220px-Queens_theatre_hornchurch.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Queens_theatre_hornchurch.jpg/​330px-Queens_theatre_hornchurch.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Queens_theatre_hornchurch.jpg/​440px-Queens_theatre_hornchurch.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Fairkytes_arts_centre_london.jpg/​220px-Fairkytes_arts_centre_london.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Fairkytes_arts_centre_london.jpg/​330px-Fairkytes_arts_centre_london.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Fairkytes_arts_centre_london.jpg/​440px-Fairkytes_arts_centre_london.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Trung tâm nghệ thuật Fairkytes</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Hornchurch</​b>​ là một thị trấn ngoại ô rộng lớn tại Anh, thuộc Khu Havering của Luân Đôn. Nó nằm cách 15,2 dặm (24,​5 km)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “15.2” nên được viết theo tiếng Việt: “15,​2”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup>​ về phía đông đông bắc Charing Cross và là một trong những trung tâm quan trọng được xác định trên Bản đồ Quy hoạch Luân Đôn.<​sup id="​cite_ref-east_plan_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hornchurch gồm những khu phố với các cửa hiệu buôn bán và các khu vực dân cư rộng lớn. Trong lịch sử, Hornchurch hình thành từ một tiểu khu rộng lớn có từ lâu đời trong hạt Essex. Lịch sử kinh tế của Hornchurch có nền tảng từ sự chuyển đổi từ nông nghiệp sang các ngành công nghiệp khác và sự phát triển đặc biệt gần Romford, hình thành thị trấn buôn bán và trung tâm hành chính. Với vai trò là một phần trong sự phát triển ngoại ô của Luân Đôn trong thế kỷ 20, Hornchurch trải qua sự mở rộng và gia tăng đáng kể về dân số, trở thành quận đô thị vào năm 1926 và là một phần thuộc vùng Đại Luân Đôn từ năm 1965.<​sup id="​cite_ref-metro_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Đây là nơi có Nhà hát Nữ hoàng.
 +</​p><​p>​Dân số theo thống kê 2007 là 25.470.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<table class="​wikitable"​ align="​right"​ style="​font-size:​85%;​margin-left:​10px;"><​caption><​b>​Dân số Hornchurch</​b>​
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th align="​center">​1881
 +</th>
 +<td align="​center">​2.824
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1891
 +</th>
 +<td align="​center">​3.841
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1901
 +</th>
 +<td align="​center">​6.402
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1911
 +</th>
 +<td align="​center">​9.461
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1921
 +</th>
 +<td align="​center">​10.891
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1931
 +</th>
 +<td align="​center">​28.417
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1941
 +</th>
 +<td align="​center">​chiến tranh #
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1951
 +</th>
 +<td align="​center">​79.908
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center">​1961
 +</th>
 +<td align="​center">​131.014
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​smaller"​ colspan="​2">#​ không có thống kê do chiến tranh
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​smaller"​ colspan="​2"​ align="​center">​Nguồn:​ Thống kê Liên hiệp Anh
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Hornchurch</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011193015
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.408 seconds
 +Real time usage: 0.480 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1816/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 78606/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1643/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2616/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.106/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.55 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 333.279 ​     1 -total
 + ​62.77% ​ 209.185 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_UK_place
 + ​20.91% ​  ​69.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​13.49% ​  ​44.960 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.17% ​  ​43.881 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​13.15% ​  ​43.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_UK_place/​dist
 + ​13.12% ​  ​43.719 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_&#​273;&#​7883;​a_&#​273;​i&#​7875;​m_t&#​7841;​i_Lu&​acirc;​n_&#​272;&​ocirc;​n
 + ​12.64% ​  ​42.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 + ​11.84% ​  ​39.474 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.76%   ​29.202 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811473-0!canonical and timestamp 20181011193014 and revision id 22110777
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1794--hornchurchla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)