User Tools

Site Tools


1795--johannes-georg-bednorzla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1795--johannes-georg-bednorzla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Johannes Georg Bednorz</​b>​ (sinh 16 tháng 5 năm 1950) là nhà vật lý người Đức đã đoạt Giải Nobel Vật lý năm 1987 (chung với Karl Alexander Müller) cho việc phát hiện tính Siêu dẫn nhiệt độ cao ở vật liệu gốm.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bednorz sinh tại Neuenkirchen,​ Nordrhein-Westfalen,​ Đức, là con của Anton và Elisabeth Bednorz, cả hai người đều xuất xứ từ Silesia.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ông tốt nghiệp trung học ở trường trung học Martinum tại Emsdetten. Năm 1968, Bednorz bắt đầu học Khoáng vật học ở Đại học Münster (<​i>​Westfälische Wilhelms-Universität</​i>​). Sau một thời gian làm việc ở "​Phòng thí nghiệm của hãng IBM" tại Zürich, (Thụy Sĩ), ông bắt đầu nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ ở "​Phòng thí nghiệm Vật lý chất rắn" của ETH Zürich, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Heini Gränicher và Karl Alexander Müller.
 +</​p><​p>​In 1982, ông trở lại làm việc ở Phòng thí nghiệm của hãng IBM ở Zürich. Tại đây, ông tham gia nhóm của Müller nghiên cứu về siêu dẫn.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Năm 1983, Bednorz và Müller bắt đầu nghiên cứu có hệ thống các đặc tính điện của gốm được hình thành từ các ôxít kim loại chuyển tiếp. Năm 1986, họ đã thành công trong việc gây cảm ứng tính siêu dẫn trong lanthanum barium copper oxit (<​i>​ôxít đồng bari lantan</​i>​) (LaBaCuO, cũng gọi là LBCO); điểm tới hạn của ôxít (T<​sub>​c</​sub>​) là 35 K, cao hơn kỷ lục trước đó 12 K. Khám phá này đã khuyến khích rất nhiều nghiên cứu bổ sung trong siêu dẫn nhiệt độ cao trên các vật liệu cuprate với cấu trúc tương tự như LBCO, sớm dẫn đến việc phát hiện ra các hợp chất như Bismuth strontium calcium copper oxit (BSCCO) (T<​sub>​c</​sub>​ 107K) và YBCO (T<​sub>​c</​sub>​ 92K).
 +</​p><​p>​Năm 1987, Bednorz và Müller đoạt chung giải Nobel Vật lý "cho công trình đột phá quan trọng của họ trong việc phát hiện ra tính siêu dẫn trong vật liệu gốm"​.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181029025252
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.233 seconds
 +Preprocessor visited node count: 636/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39141/​2097152 bytes
 +Template argument size: 795/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1993/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.774 ​     1 -total
 + ​39.26% ​  ​58.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_scientist
 + ​34.11% ​  ​50.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.95% ​  ​44.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.69% ​  ​33.751 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​17.01% ​  ​25.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&#​432;&#​7901;​i_&#​273;​o&#​7841;​t_gi&#​7843;​i_Nobel_V&#​7853;​t_l&​yacute;​_1976-2000
 + ​13.06% ​  ​19.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  9.05%   ​13.471 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  4.43%    6.596      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  3.91%    5.821      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811725-0!canonical and timestamp 20181029025252 and revision id 31277008
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1795--johannes-georg-bednorzla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)