User Tools

Site Tools


1797--ho-nh-s-n-du-l-mla-gi

Hoành Sơn (chữ Hán phồn thể:橫山縣, chữ Hán giản thể: 横山县, âm Hán Việt: Hoành Sơn huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 4084 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 320.000 người. Về mặt hành chính, huyện được chia thành 10 trấn, 8 hương và 1 nông trường.

  • Trấn: Hoành Sơn, Thạch Loan, Điện Thị, Ba La, Hướng Thủy, Đảng Xá, Tháp Loan, Triệu Thạch Bạn, Cao, Vũ.
  • Hương: Bạch Giới, Lôi Long Loan, Nam Tháp, Hàn Xá, Thạch Diêu Câu, Ngải Hảo 峁, Ngụy Gia Lâu, Song Thành.
  • Nông trường Thạch Mã Oa.
1797--ho-nh-s-n-du-l-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)