User Tools

Site Tools


1797--ho-nh-s-n-du-l-mla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1797--ho-nh-s-n-du-l-mla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Hoành Sơn.</​div>​
 +<​p><​b>​Hoành Sơn</​b>​ (chữ Hán phồn thể:​橫山縣,​ chữ Hán giản thể: 横山县, âm Hán Việt: <​i>​Hoành Sơn huyện</​i>​) là một huyện thuộc địa cấp thị Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 4084 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 320.000 người. Về mặt hành chính, huyện được chia thành 10 trấn, 8 hương và 1 nông trường.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Trấn:​ Hoành Sơn, Thạch Loan, Điện Thị, Ba La, Hướng Thủy, Đảng Xá, Tháp Loan, Triệu Thạch Bạn, Cao, Vũ.</​li>​
 +<​li>​Hương:​ Bạch Giới, Lôi Long Loan, Nam Tháp, Hàn Xá, Thạch Diêu Câu, Ngải Hảo 峁, Ngụy Gia Lâu, Song Thành.</​li>​
 +<​li>​Nông trường Thạch Mã Oa.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011012014
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.124 seconds
 +Preprocessor visited node count: 405/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33909/​2097152 bytes
 +Template argument size: 665/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 751 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.650 ​     1 -total
 + ​70.45% ​  ​48.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7875;​m_T&​acirc;​y
 + ​64.97% ​  ​44.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.75% ​  ​11.497 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​14.15% ​   9.713      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.48%    5.132      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.21%    4.260      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.65%    3.876      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  4.60%    3.158    102 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  2.48%    1.701      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Allow_wrap
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​232864-0!canonical and timestamp 20181011012014 and revision id 24031417
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1797--ho-nh-s-n-du-l-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)