User Tools

Site Tools


1801--pakpattanla-gi

Pakpattan là một thành phố thuộc Punjab, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 136.510 người. Đây là thành phố lớn thứ 50 về dân số quốc gia này.

Bản mẫu:Tỉnh Punjab (Pakistan)

1801--pakpattanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)