User Tools

Site Tools


1804--s-n-d-y-r-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1804--s-n-d-y-r-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Pueraria montana</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Starr 021012-0015 Pueraria montana var. lobata.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg/​280px-Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg/​420px-Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg/​560px-Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Rosids</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fabales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fabaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Faboideae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Phaseoleae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Pueraria</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. montana</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Pueraria montana</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Lour.) Merr. </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp đồng nghĩa<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​List</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​text-align:​ left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Bujacia anonychia</​i>​ E. Mey.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Dolichos grandifolius</​i>​ Graham
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Dolichos hirsutus</​i>​ Thunb.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Dolichos lobatus</​i>​ Willd.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Dolichos montanus</​i>​ Lour.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Neustanthus chinensis</​i>​ Benth.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pachyrhizus thunbergianus</​i>​ Siebold &amp; Zucc.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pachyrhizus trilobus</​i>​ DC.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Phaseolus trilobus</​i>​ (L.) Aiton
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria argyi</​i>​ H.Lév. &amp; Vaniot
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria bodinieri</​i>​ H.Lév &amp; Vaniot
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria caerulea</​i>​ H.Lév &amp; Vaniot
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria chinensis</​i>​ Ohwi
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria harmsii</​i>​ Rech.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria hirsuta</​i>​ (Thunb.) Matsum.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria koten</​i>​ H.Lév &amp; Vaniot
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria lobata</​i>​ (Willd.) Ohwi
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria neo-caledonica</​i>​ Harms
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria omeiensis</​i>​ T.Tang &amp; Wang
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria thomsonii</​i>​ Benth.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria thunbergiana</​i>​ (Siebold &amp; Zucc.) Benth.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria tonkinensis</​i>​ Gagnep.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria triloba</​i>​ (Houtt.) Makino
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Pueraria volkensii</​i>​ Hosok.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Stizolobium montanum</​i>​ (Lour.) Spreng.
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Zeydora agrestis</​i>​ Gomes
 +</​li></​ul></​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sắn dây rừng</​b>​ hay <​b>​đậu ma núi</​b>​ (danh pháp: <​i><​b>​Pueraria montana</​b></​i>​) là loài thực vật thuộc họ Đậu. Loài này có quan hệ gần với 4 loài khác trong chi Sắn dây <​i>​Pueraria</​i>​ (<​i>​P. lobata</​i>,​ <i>P. edulis</​i>,​ <i>P. phaseoloides</​i>​ và <i>P. thomsoni</​i>​). Sự khác biệt về hình thái học giữa 5 loài này là rất ít<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“The Plant List: A Working List of All Plant Species”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%E1%BA%AFn+d%C3%A2y+r%E1%BB%ABng&​amp;​rft.btitle=The+Plant+List%3A+A+Working+List+of+All+Plant+Species&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.theplantlist.org%2Ftpl%2Fsearch%3Fq%3Dpueraria%2Bmontana&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“The International Plant Names Index (2012)”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%E1%BA%AFn+d%C3%A2y+r%E1%BB%ABng&​amp;​rft.btitle=The+International+Plant+Names+Index+%282012%29&​amp;​rft.date=29+November+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ipni.org&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFD._K._Jewett,​_C._J._Jiang,​_K._O._Britton,​_J._H._Sun_and_J._Tang2003"​ class="​citation">​D. K. Jewett, C. J. Jiang, K. O. Britton, J. H. Sun and J. Tang (1 tháng 9 năm 2003), “Characterizing Specimens of Kudzu and Related Taxa with RAPD'​s”,​ <​i>​Castanea</​i>​ <​b>​68</​b>​ (3): 254–260, ISSN 0008-7475</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%E1%BA%AFn+d%C3%A2y+r%E1%BB%ABng&​amp;​rft.atitle=Characterizing+Specimens+of+Kudzu+and+Related+Taxa+with+RAPD%27s&​amp;​rft.au=D.+K.+Jewett%2C+C.+J.+Jiang%2C+K.+O.+Britton%2C+J.+H.+Sun+and+J.+Tang&​amp;​rft.aulast=D.+K.+Jewett%2C+C.+J.+Jiang%2C+K.+O.+Britton%2C+J.+H.+Sun+and+J.+Tang&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2003&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issn=00087475&​amp;​rft.issue=3&​amp;​rft.jtitle=Castanea&​amp;​rft.pages=254-260&​amp;​rft.volume=68&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F4034173&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFSunLiJewettBritton2005"​ class="​citation">​Sun,​ J H; Li, Z-C; Jewett, D K; Britton, K O; Ye, W H; Ge, X-J (2005), “Genetic diversity of Pueraria lobata (kudzu) and closely related taxa as revealed by inter-simple sequence repeat analysis”,​ <​i>​Weed Research</​i>​ <​b>​45</​b>:​ 255, doi:​10.1111/​j.1365-3180.2005.00462.x</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%E1%BA%AFn+d%C3%A2y+r%E1%BB%ABng&​amp;​rft.atitle=Genetic+diversity+of+Pueraria+lobata+%28kudzu%29+and+closely+related+taxa+as+revealed+by+inter-simple+sequence+repeat+analysis&​amp;​rft.au=Britton%2C+K+O&​amp;​rft.au=Ge%2C+X-J&​amp;​rft.au=Jewett%2C+D+K&​amp;​rft.au=Li%2C+Z-C&​amp;​rft.au=Sun%2C+J+H&​amp;​rft.au=Ye%2C+W+H&​amp;​rft.aufirst=J+H&​amp;​rft.aulast=Sun&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Weed+Research&​amp;​rft.pages=255&​amp;​rft.volume=45&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1365-3180.2005.00462.x&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181011185012
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.232 seconds
 +Real time usage: 0.305 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1676/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36612/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8554/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7743/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.13 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 258.218 ​     1 -total
 + ​53.63% ​ 138.487 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.61% ​  ​81.627 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​23.57% ​  ​60.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.70% ​  ​30.219 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.94%   ​25.655 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.83%   ​17.647 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Phaseoleae-stub
 +  6.40%   ​16.525 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 +  5.66%   ​14.606 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.74%   ​12.242 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​759433-0!canonical and timestamp 20181011185012 and revision id 24195248
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1804--s-n-d-y-r-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)