User Tools

Site Tools


1805--t-y-an-m-u-n-giangla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1805--t-y-an-m-u-n-giangla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tây An (định hướng).</​div>​
 +<​p><​b>​Tây An</​b>​ (chữ Hán giản thể: 西安区, âm Hán Việt: <​i>​Tây An khu</​i>​) là một quận thuộc địa cấp thị Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Tây An có diện tích 325 km², dân số 210.000 người. Mã số bưu chính của quận Tây An là 157000. Quận Tây An được chia thành 6 nhai đạo biện sự xứ: Tiên Phong, Hoả Cự, Lập Tân, Mẫu Đơn, Giang Tân, Duyên Giang và 1 trấn Ôn Xuân.
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cáp Nhĩ Tân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đạo Lý  •  Nam Cương  •  Đạo Ngoại  •  Hương Phường  •  Bình Phòng  •  Tùng Bắc  •  Hô Lan  •  A Thành  •  Song Thành  •  Thượng Chí  •  Ngũ Thường  •  Y Lan  •  Phương Chính  •  Tân  •  Ba Ngạn  •  Mộc Lan  •  Duyên Thọ  •  Thông Hà</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​25"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Hắc Long Giang trong Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​China-Heilongjiang.png/​130px-China-Heilongjiang.png"​ width="​130"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​China-Heilongjiang.png/​195px-China-Heilongjiang.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​China-Heilongjiang.png/​260px-China-Heilongjiang.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​哈尔滨伏尔加庄园中的圣•尼古拉大教堂.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg/​100px-%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg"​ width="​100"​ height="​133"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg/​150px-%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg/​200px-%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​1260"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tề Tề Cáp Nhĩ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Long Sa  •  Kiến Hoa  •  Thiết Phong  •  Ngang Ngang Khê  •  Phú Lạp Nhĩ Cơ  •  Niễn Tử Sơn  •  Mai Lý Tư  •  Nột Hà  •  Long Giang  •  Y An  •  Thái Lai  •  Cam Nam  •  Phú Dụ  •  Khắc Sơn  •  Khắc Đông  •  Bái Tuyền</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kê Tây</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kê Quan  •  Hằng Sơn, Kê Tây  •  Tích Đạo  •  Lê Thụ, Kê Tây  •  Thành Tử Hà  •  Ma Sơn  •  Hổ Lâm  •  Mật Sơn  •  Kê Đông</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạc Cương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hưng Sơn, Hạc Cương  •  Hướng Dương  •  Công Nông  •  Nam Sơn  •  Hưng An  •  Đông Sơn  •  La Bắc  •  Tuy Tân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Song Áp Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tiêm Sơn  •  Lĩnh Đông  •  Tứ Phương Đài  •  Bảo Sơn  •  Tập Hiền  •  Hữu Nghị  •  Bảo Thanh  •  Nhiêu Hà</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đại Khánh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tát Nhĩ Đồ  •  Long Phượng  •  Nhượng Hồ Lộ  •  Đại Đồng  •  Hồng Cương  •  Triệu Châu  •  Triệu Nguyên  •  Lâm Điện  •  Dorbod (Đỗ Nhĩ Bá Đặc)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Y Xuân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Y Xuân  •  Nam Xoá  •  Hữu Hảo  •  Tây Lâm  •  Thúy Loan  •  Tân Thanh  •  Mỹ Khê  •  Kim Sơn Đồn  •  Ngũ Doanh  •  Ô Mã Hà  •  Thang Vượng Hà  •  Đới Lĩnh  •  Ô Y Lĩnh  •  Hồng Tinh  •  Thượng Cam Lĩnh  •  Thiết Lực  •  Gia Ấm</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Giai Mộc Tư</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tiền Tiến  •  Hướng Dương  •  Đông Phong  •  Giao  •  Đồng Giang  •  Phú Cẩm  •  Hoa Nam  •  Hoa Xuyên  •  Thang Nguyên  •  Phủ Viễn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thất Đài Hà</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đào Sơn  •  Tân Hưng  •  Gia Tử Hà  •  Bột Lợi</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Mẫu Đơn Giang</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ái Dân  •  Đông An  •  Dương Minh  •  Tây An  •  Mục Lăng  •  Tuy Phân Hà  •  Hải Lâm  •  Ninh An  •  Đông Ninh  •  Lâm Khẩu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hắc Hà</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ái Huy  •  Bắc An  •  Ngũ Đại Liên Trì  •  Nộn Giang  •  Tốn Khắc  •  Tôn Ngô</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tuy Hóa</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bắc Lâm  •  An Đạt  •  Triệu Đông  •  Hải Luân  •  Vọng Khuê  •  Lan Tây  •  Thanh Cương  •  Khánh An  •  Minh Thủy  •  Tuy Lăng</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đại Hưng An Lĩnh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Gia Cách Đạt Kỳ  •  Tùng Lĩnh  •  Hô Trung  •  Tân Lâm  •  Hô Mã  •  Tháp Hà  •  Mạc Hà</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​60px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181011161158
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.112 seconds
 +Preprocessor visited node count: 433/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37614/​2097152 bytes
 +Template argument size: 519/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 750 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​58.760 ​     1 -total
 + ​70.62% ​  ​41.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7855;​c_Long_Giang
 + ​64.73% ​  ​38.033 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​16.79% ​   9.863      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​13.46% ​   7.909      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.53%    4.423      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  7.28%    4.280      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.39%    3.170    119 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  4.12%    2.422      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.93%    1.720      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​211331-0!canonical and timestamp 20181011161158 and revision id 24039692
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1805--t-y-an-m-u-n-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)