User Tools

Site Tools


1807--sandro-fignoliola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1807--sandro-fignoliola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sandro Finoglio</​b>​ tên khai sinh là <​b>​Sandro Finocchio Speranza</​b>​sinh ngày 3 tháng 1 năm 1973 tại thủ đô Caracas, xứ sở của các người đẹp Venezuela. Anh là một diễn viên, người mẫu, và một người dẫn chương trình truyền hình tại Venezuela. Anh đạt danh hiệu Mister Venezuela vào năm 1997 và trở thành người đầu tiên của Venezuela chiến thắng trong cuộc thi Mister World lần thứ 2 năm 1998.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_film_m.C3.A0_anh_.C4.91.C3.A3_tham_gia:"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_film_mà_anh_đã_tham_gia:">​Các film mà anh đã tham gia:</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>"​ Ellas, inocentes o culpables " (tại Mexico)</​li>​
 +<​li>"​ Secreto de amor " (tại ​ Hoa Kỳ, Univisión)</​li>​
 +<​li>"​ Gata Salvaje " (tại ​ Hoa Kỳ, Univisión)</​li>​
 +<​li>"​ Por Todo lo Alto " (tại Venezuela, RCTV)</​li></​ul><​p>​Nhờ chiến thắng trong cuộc thi Mister Venezuela 1997 mà Sandro Finoglio mới có thể đại diện cho quê hương đến Troia, Bồ Đào Nha vào năm 1998 để tham gia cuộc thi Mister World và anh đã chiến thắng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181030031710
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.108 seconds
 +Preprocessor visited node count: 514/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6973/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1176/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​81.713 ​     1 -total
 + ​35.14% ​  ​28.711 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​33.33% ​  ​27.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​27.79% ​  ​22.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7913;​_t&#​7921;​_k&#​7871;​_v&#​7883;​
 + ​25.33% ​  ​20.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​21.80% ​  ​17.815 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nam_v&#​432;&#​417;​ng
 + ​15.38% ​  ​12.571 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​13.63% ​  ​11.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 + ​12.48% ​  ​10.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-tr&#​432;&#​7899;​c
 +  8.53%    6.973      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-sau
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811004-0!canonical and timestamp 20181030031710 and revision id 20608303
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1807--sandro-fignoliola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)