User Tools

Site Tools


1811--axit-uricla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1811--axit-uricla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​F8EABA">​Axit uric</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table class="​borderless"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"​ style="​width:​ 100%; background-color:​ none; text-align: center"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 50%; vertical-align:​ middle;"><​div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Harnsäure Ketoform.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg/​150px-Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg.png"​ width="​150"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg/​225px-Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg/​300px-Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg.png 2x" data-file-width="​220"​ data-file-height="​156"/></​div></​div>​
 +</td>
 +<td style="​width:​ 50%; vertical-align:​ middle;"><​div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Uric acid3D.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Uric_acid3D.png/​120px-Uric_acid3D.png"​ width="​120"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Uric_acid3D.png/​180px-Uric_acid3D.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Uric_acid3D.png/​240px-Uric_acid3D.png 2x" data-file-width="​1924"​ data-file-height="​1576"/></​div></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh pháp IUPAC</​th><​td>​
 +7,​9-dihydro-1H-purine-<​br/>​2,​6,​8(3H)-trione</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khác</​th><​td>​
 +2,6,8 Trioxypurine</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​F8EABA">​Nhận dạng</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số CAS</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​69-93-2</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​PubChem</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​1175</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số EINECS</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​200-720-7</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngân hàng dược phẩm</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinks nourlexpansion">​DB01696</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​KEGG</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​C00366</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ChEBI</​th><​td>​
 +<span class="​reflink plainlinksneverexpand">​62589</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ảnh Jmol-3D</​th><​td>​
 +ảnh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​SMILES</​th><​td>​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​đầy đủ</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​list-style:​ none none; margin-left:​ 0; text-align: left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​p style="​word-wrap:​ break-word;">​O=C1C2=C(/​NC(=O)N1)NC(=O)N2</​p></​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​InChI</​th><​td>​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​đầy đủ</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​list-style:​ none none; margin-left:​ 0; text-align: left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0">​1/​C5H4N4O3/​c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/​h(H4,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12)/​f/​h6-9H<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​F8EABA">​Thuộc tính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công thức phân tử</​th><​td>​
 +C<​sub>​5</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​N<​sub>​4</​sub>​O<​sub>​3</​sub></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng mol</​th><​td>​
 +168g/​mol</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bề ngoài</​th><​td>​
 +Tinh thể trắng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng riêng</​th><​td>​
 +1.87</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điểm nóng chảy</​th><​td>​
 +phân hủy lúc nung nóng  </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điểm sôi</​th><​td>​
 +N/A  </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ hòa tan trong nước</​th><​td>​
 +Một chút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ axit (p<​i>​K</​i><​sub>​a</​sub>​)</​th><​td>​
 +5.8</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;​ background:#​f8eaba;">​
 +<div style="​margin:​0 auto; text-align:​left;"><​div style="​padding:​0.1em 0;​line-height:​1.2em;">​Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).</​div></​div>​
  
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Axit uric</​b>​ là một hợp chất dị vòng của cácbon, nitơ, ôxi, và hyđrô với công thức C<​sub>​5</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​N<​sub>​4</​sub>​O<​sub>​3</​sub>​. Nó tạo thành các ion và muối được gọi là <​b>​urat</​b>​ và <​b>​axit urat</​b>​ như amoni acid urate. Axit uric được tạo thành trong cơ thể do quá trình thoái giáng các nhân purin. Sau đó chúng được hòa tan trong máu và đưa đến thận và thải ra ngoài qua nước tiểu. Axit uric tăng có thể do quá trình tăng cung cấp, tăng tạo hoặc giảm thải trừ axit uric qua thận hoặc cả hai quá trình này. Khi nồng độ axit uric tăng cao kéo dài trong máu có thể dẫ đến một dạng viêm khớp được biết đến với tên bệnh gout. Các hạt lắng đọng trong và xung quanh các khớp dẫn đến hậu quả viêm, sưng và đau khớp, lắng đọng dưới da tạo nên các hạt tophi, có thể tạo sỏi thận và suy thận.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Uric Acid." Biological Magnetic Resonance Data Bank. Indicator Information Retrieved on ngày 18 tháng 2 năm 2008.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011080133
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.146 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1028/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33466/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4897/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 465/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.32 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +121.29% ​ 127.635 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +100.00% ​ 105.227 ​     1 -total
 + ​95.13% ​ 100.106 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_new
 + ​24.63% ​  ​25.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Identifiers
 + ​18.71% ​  ​19.688 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Properties
 + ​10.53% ​  ​11.081 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 +  6.52%    6.858      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Yesno
 +  5.65%    5.947      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​oacute;​a_ch&#​7845;​t/​ki&#​7875;​m_th&#​7917;​
 +  4.96%    5.218      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ho&​aacute;​_ch&#​7845;​t/​t&​iacute;​nh_to&​aacute;​n_nhi&#​7879;​t_&#​273;&#​7897;​
 +  4.74%    4.985      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812122-0!canonical and timestamp 20181011080133 and revision id 40614218
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1811--axit-uricla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)