User Tools

Site Tools


1816--ad-infinitumla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1816--ad-infinitumla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​dablink">​Bài này viết về thành ngữ tiếng Latinh. Đối với bài về ban nhạc cùng tên, xem Ad Infinitum (ban nhạc).
 +</​div>​
 +<​p><​i><​b>​Ad infinitum</​b></​i>​ là một thành ngữ trong tiếng Latinh mang ý nghĩa "<​i>​cho đến vô cùng tận</​i>​."​
 +</​p><​p>​Thành ngữ này thường được sử dụng để đề cập đến một quá trình không có sự kết thúc, một quá trình <​i>​tuần hoàn</​i>​ không có điểm dừng, một hệ thống các chỉ thị được lặp lại vô hạn lần, hay một vài nghĩa khác. Nó còn có thể được dùng với nghĩa tương tự như thành ngữ Latinh "<​i>​et cetera</​i>"​ (vân vân) để biểu thị rằng các khái niệm vẫn còn tiếp tục ngay cả khi chúng không còn được thể hiện một cách trực quan.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181017072822
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 309/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9137/​2097152 bytes
 +Template argument size: 552/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 893 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.185 ​     1 -total
 + ​53.40% ​  ​54.571 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​49.56% ​  ​50.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​15.48% ​  ​15.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​13.74% ​  ​14.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.10% ​  ​10.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiktionary
 +  8.71%    8.900      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.35%    8.532      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.46%    7.618      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.14%    6.272      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809426-0!canonical and timestamp 20181017072822 and revision id 41237751
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1816--ad-infinitumla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)