User Tools

Site Tools


1817---i-ngh-a-nh-h-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1817---i-ngh-a-nh-h-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đại Nghĩa</​b>​ có thể là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đại Nghĩa, thị trấn của huyện Mỹ Đức, Hà Nội.</​li>​
 +<​li>​Xã Đại Nghĩa, Đoan Hùng, Phú Thọ.</​li>​
 +<​li>​Xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.</​li>​
 +<​li>​Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, một kỹ sư quân sự, một nhà khoa học, cũng như một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao, hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.</​li>​
 +<​li>​Đại Nghĩa - 1 diễn viên, người dẫn chương trình sinh năm 1978, có tên thật là Bùi Đại Nghĩa.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181012132251
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.104 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1606/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3396/​2097152 bytes
 +Template argument size: 805/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 816 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​86.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 +100.00% ​  ​86.498 ​     1 -total
 + ​66.02% ​  ​57.104 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​32.40% ​  ​28.022 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 + ​26.58% ​  ​22.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​26.00% ​  ​22.487 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​20.24% ​  ​17.508 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 +  7.79%    6.738      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +  5.30%    4.588      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rep
 +  3.33%    2.882      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​376881-0!canonical and timestamp 20181012132250 and revision id 26375936
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
1817---i-ngh-a-nh-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)