User Tools

Site Tools


1818--chi-s-n-d-yla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1818--chi-s-n-d-yla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Pueraria</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Flowering kudzu.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flowering_kudzu.jpg/​280px-Flowering_kudzu.jpg"​ width="​280"​ height="​430"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flowering_kudzu.jpg/​420px-Flowering_kudzu.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flowering_kudzu.jpg/​560px-Flowering_kudzu.jpg 2x" data-file-width="​1760"​ data-file-height="​2700"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Rosids</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fabales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fabaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Faboideae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Phaseoleae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân tông <​small>​(<​i>​subtribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Glycininae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Pueraria</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​DC.</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Các loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<p>
 +Xem trong bài.</​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chi Sắn dây</​b>​ (danh pháp: <​i><​b>​Pueraria</​b></​i>​) là chi chứa khoảng 15–20<​sup id="​cite_ref-pakistan_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ loài thực vật bản địa châu Á.
 +</p>
  
 +<​ul><​li><​i>​Pueraria alopecuroides</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria anabaptis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria argyi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria barbata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria bella</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria bicalcarata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria bodinieri</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria brachycarpa</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria caerulea</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria calycina</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria candollei</​i>​
 +<​ul><​li><​i>​Pueraria candollei</​i>​ var. <​i>​mirifica</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria candollii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria chaneti</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria chinensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria collettii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria composita</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria edulis</​i>​ Pamp.<​sup id="​cite_ref-china-names_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​ul><​li><​i>​Pueraria edulis</​i>​ var. <​i>​likiangensis</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria ferruginea</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria ficifolia</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria forrestii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria garhwalensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria harmsii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria hirsuta</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria hochstetteri</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria imbricata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria javanica</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria koten</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria lacei</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria lobata</​i>​ (Willd.) Ohwi<sup id="​cite_ref-china-names_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>:​ Sắn dây Kudzu (một số nhà thực vật học coi là <i>P. montana</​i>​ var. <​i>​lobata</​i>​)<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​ul><​li><​i>​Pueraria lobata</​i>​ subsp. <​i>​thomsonii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria lobata</​i>​ var. <​i>​lobata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria lobata</​i>​ var. <​i>​montana</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria lobata</​i>​ var. <​i>​thomsoni</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria longicarpa</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria maclurei</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria maesenii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria mirifica</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria montana</​i>​ (Lour.) Merr.<​sup id="​cite_ref-china-names_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>:​ Sắn dây rừng
 +<​ul><​li><​i>​Pueraria montana</​i>​ var. <​i>​chinensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria montana</​i>​ var. <​i>​lobata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria montana</​i>​ var. <​i>​thomsonii</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria omeiensis</​i>​ Wang et Tang<sup id="​cite_ref-china-names_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria peduncularis</​i>​ Grah.<​sup id="​cite_ref-china-names_2-4"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria phaseoloides</​i>​ (Roxb.) Benth.<​sup id="​cite_ref-china-names_2-5"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​ul><​li><​i>​Pueraria phaseoloides</​i>​ var. <​i>​subspicata</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria pulcherrima</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria quadristipellata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria rigens</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria rogersii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria seguini</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria sericans</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria siamica</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria sikkimensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria stracheyi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria stricta</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria subspicata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria tetragona</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria textilis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria thomsonii</​i>​ Benth.<​sup id="​cite_ref-china-names_2-6"​ class="​reference">​[2]</​sup>:​ Sắn dây</​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria thunbergii</​i>​
 +<​ul><​li><​i>​Pueraria thunbergii</​i>​ f. <​i>​alba</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria tonkinensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria triloba</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria tuberosa</​i>​ (Roxb.ex Willd.) DC.<sup id="​cite_ref-pakistan_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria volkensii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria wallichii</​i>​ (có thể không thuộc chi <​i>​Pueraria</​i><​sup id="​cite_ref-lee_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.</​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria warburgii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pueraria yunnanensis</​i></​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Starr 021012-0015 Pueraria montana var. lobata.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg/​120px-Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg/​180px-Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg/​240px-Starr_021012-0015_Pueraria_montana_var._lobata.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Kudzu field vert1.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Kudzu_field_vert1.JPG/​80px-Kudzu_field_vert1.JPG"​ width="​80"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Kudzu_field_vert1.JPG/​120px-Kudzu_field_vert1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Kudzu_field_vert1.JPG/​159px-Kudzu_field_vert1.JPG 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​3008"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Kudzu seed pod.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Kudzu_seed_pod.png/​90px-Kudzu_seed_pod.png"​ width="​90"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Kudzu_seed_pod.png/​135px-Kudzu_seed_pod.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Kudzu_seed_pod.png/​180px-Kudzu_seed_pod.png 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-pakistan-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Pueraria DC.”. <​i>​Flora of Pakistan</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi+S%E1%BA%AFn+d%C3%A2y&​amp;​rft.atitle=Pueraria+DC.&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Flora+of+Pakistan&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.efloras.org%2Fflorataxon.aspx%3Fflora_id%3D5%26taxon_id%3D127620&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-china-names-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​đ</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Pueraria”. <​i>​Chinese Plant Names</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi+S%E1%BA%AFn+d%C3%A2y&​amp;​rft.atitle=Pueraria&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Chinese+Plant+Names&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.efloras.org%2Fflorataxon.aspx%3Fflora_id%3D3%26taxon_id%3D127620&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Pueraria montana var. lobata”. <​i>​Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi+S%E1%BA%AFn+d%C3%A2y&​amp;​rft.atitle=Pueraria+montana+var.+lobata&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=H%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+Th%C3%B4ng+tin+Ph%C3%A2n+lo%E1%BA%A1i+T%C3%ADch+h%E1%BB%A3p&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fitis.gov%2Fservlet%2FSingleRpt%2FSingleRpt%3Fsearch_topic%3DTSN%26search_value%3D529930&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Pueraria DC.”. <​i>​Taiwan Plant Names</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi+S%E1%BA%AFn+d%C3%A2y&​amp;​rft.atitle=Pueraria+DC.&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Taiwan+Plant+Names&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.efloras.org%2Fflorataxon.aspx%3Fflora_id%3D101%26taxon_id%3D127620&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-lee-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Jeongran Lee and Theodore Hymowitz (2001). “A molecular phylogenetic study of the subtribe Glycininae (Leguminosae) derived from the chloroplast DNA rps16 intron sequences”. <​i>​American Journal of Botany</​i>​ (Botanical Society of America) <​b>​88</​b>​ (11): 2064–2073. JSTOR 10.2307/​3558432. doi:​10.2307/​3558432.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChi+S%E1%BA%AFn+d%C3%A2y&​amp;​rft.atitle=A+molecular+phylogenetic+study+of+the+subtribe+Glycininae+%28Leguminosae%29+derived+from+the+chloroplast+DNA+rps16+intron+sequences&​amp;​rft.au=Jeongran+Lee+and+Theodore+Hymowitz&​amp;​rft.aulast=Jeongran+Lee+and+Theodore+Hymowitz&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=11&​amp;​rft.jstor=10.2307%2F3558432&​amp;​rft.jtitle=American+Journal+of+Botany&​amp;​rft.pages=2064-2073&​amp;​rft.pub=Botanical+Society+of+America&​amp;​rft.volume=88&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.amjbot.org%2Fcgi%2Fcontent%2Ffull%2F88%2F11%2F2064&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F3558432&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết liên quan đến tông đậu Phaseoleae ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011071003
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.266 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1572/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17651/​2097152 bytes
 +Template argument size: 754/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8711/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.3 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 203.307 ​     1 -total
 + ​52.89% ​ 107.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​28.80% ​  ​58.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.76% ​  ​54.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.30% ​  ​29.078 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.94%   ​20.204 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Phaseoleae-stub
 +  8.77%   ​17.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.63%   ​17.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.70%    9.564      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.58%    9.319      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​759432-0!canonical and timestamp 20181011071003 and revision id 20143245
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1818--chi-s-n-d-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)