User Tools

Site Tools


1819--lubangola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1819--lubangola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lubango</​b>​ là thành phố thủ phủ của tỉnh Huila Angola. Số liệu dân số được biết đến gần đây nhất là 100.757 người. Cho đến năm 1975, tên chính thức của thành phố là <​b>​Sá da Bandeira</​b>​. ​
 +Nền kinh tế Lubango dựa vào nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm thịt, ngũ cốc, thuốc lá, trái cây và rau sản xuất trong các khu vực màu mỡ xung quanh. Chế biến thực phẩm, thuộc da, và các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng chiếm lĩnh ngành công nghiệp.
 +Lubango có sân bay Lubango là nơi đóng quân của một trung đoàn máy bay ném bom máy bay chiến đấu của Lực lượng Không Angola. Sân bay phục vụ các chuyến bay hàng ngày đi đến Luanda qua TAAG, hãng hàng không Angola và ba lần một tuần đi đến Windhoek, Namibia.
 +Thành phố được kết nối đường sắt Moçâmedes.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Angola
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181010153224
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 476/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40166/​2097152 bytes
 +Template argument size: 111/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 808 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​88.999 ​     1 -total
 + ​74.41% ​  ​66.228 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Khu_t&#​7921;​_qu&#​7843;​n_c&#​7911;​a_Angola
 + ​69.18% ​  ​61.572 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.02% ​  ​13.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​12.68% ​  ​11.284 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.03%    8.038      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.76%    5.128      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.01%    4.462    143 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  3.67%    3.264      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Color
 +  1.84%    1.636      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810145-0!canonical and timestamp 20181010153223 and revision id 22262784
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1819--lubangola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)