User Tools

Site Tools


1820---ng-ninh-m-u-n-giangla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1820---ng-ninh-m-u-n-giangla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Ninh</​b>​ (chữ Hán giản thể: 东宁县) âm Hán Việt: <​i>​Đông Ninh huyện</​i>​) là một huyện thuộc địa cấp thị Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên cũ là Đông Ninh Thính. Huyện này giáp với khu vực viễn đông của Nga, có diện tích 7368 km², dân số 210.000 người. Mã số bưu chính của Đông Ninh là 157200. Chính quyền nhân dân huyện Đông Ninh đóng tại trấn Đông Ninh. Huyện này được chia thành 5 trấn, 1 trấn dân tộc, 4 hương. Các đơn vị này được chia ra 150 thôn hành chính.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Trấn:​ Đông Ninh, Tuy Dương, Lão Hắc Sơn, Đại Đỗ Xuyên, Đạo Hà.</​li>​
 +<​li>​Trấn dân tộc Triều Tiên Tam Xóa Khẩu.</​li>​
 +<​li>​Hương:​ Cộng Hòa, Kim Hán, Hoàng Nê Hà, Nam Thiên Môn.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181016234238
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 504/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41532/​2097152 bytes
 +Template argument size: 531/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 124.901 ​     1 -total
 + ​54.74% ​  ​68.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​27.88% ​  ​34.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​27.30% ​  ​34.099 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7855;​c_Long_Giang
 + ​23.76% ​  ​29.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​11.12% ​  ​13.889 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  8.96%   ​11.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.07%    6.337      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.88%    4.848      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  2.58%    3.220      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​212382-0!canonical and timestamp 20181016234238 and revision id 24041794
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1820---ng-ninh-m-u-n-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)