User Tools

Site Tools


1821--b-nh-operala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1821--b-nh-operala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Tartine_bakery_opera_cake_in_2007.jpg/​220px-Tartine_bakery_opera_cake_in_2007.jpg"​ width="​220"​ height="​294"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Tartine_bakery_opera_cake_in_2007.jpg/​330px-Tartine_bakery_opera_cake_in_2007.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Tartine_bakery_opera_cake_in_2007.jpg/​440px-Tartine_bakery_opera_cake_in_2007.jpg 2x" data-file-width="​959"​ data-file-height="​1280"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh Opera</​b>​ là một kiểu bánh ngọt Pháp. Nó được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân (được gọi là "​Joconde"​ trong tiếng Pháp) ngâm trong si rô cà phê, làm lớp với ganache hoặc kem bơ cà phê và dùng một lớp sô cô la chảy để đổ mặt bánh. Theo Larousse Gastronomique,​ bánh ga tô Opera là bánh xốp hạnh nhân được làm với cà phê và sô cô la để phủ kem lên từng lớp bánh.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Bánh trở nên phổ biến nhờ thương hiệu bánh Pháp Dalloyau.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181017041704
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.093 seconds
 +Preprocessor visited node count: 188/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7590/​2097152 bytes
 +Template argument size: 89/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 219/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 837 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.590 ​     1 -total
 + ​65.88% ​  ​46.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Underlinked
 + ​46.18% ​  ​32.596 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 + ​24.35% ​  ​17.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R&#​7845;​t_s&#​417;​_khai
 + ​19.14% ​  ​13.513 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.11% ​   7.136      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.02%    4.252      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810548-0!canonical and timestamp 20181017041704 and revision id 41103355
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1821--b-nh-operala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)