User Tools

Site Tools


1823--ignacio-klichela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1823--ignacio-klichela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ignacio Kliche</​b>​ tên khai sinh là <​b>​Ignacio Kliche Longardi</​b>​ là người chiến thắng trong cuộc thi Mister World năm 2000. Trước khi đến với Mister World, Ignacio đã chiến thắng trong cuộc thi Mister Uruguay và đại diện cho đất nước mình đến Edinburgh, Scotland đế tham dự cuộc thi Mister World lần thứ 3. Hiện nay Ignacio đang là thành viên của một ban nhạc, một ca sĩ, và một vận động viên.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_th.C3.A0nh_t.C3.ADch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_thành_tích">​Các thành tích</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Marcello Barkowski-Đức - Vị trí thứ 1</​li>​
 +<​li>​Dante Spencer-Hoa Kỳ- Vị trí thứ 2</​li>​
 +<​li>​Neil Paris Dames-Bahamas- Vị trí thứ 3</​li>​
 +<​li>​Lav Stipic-Croatia- Vị trí thứ 4</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181017072828
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.139 seconds
 +Preprocessor visited node count: 446/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9290/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1722/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 113.456 ​     1 -total
 + ​39.55% ​  ​44.871 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​33.81% ​  ​38.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nam_v&#​432;&#​417;​ng
 + ​30.24% ​  ​34.306 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 + ​27.31% ​  ​30.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​25.64% ​  ​29.087 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​18.60% ​  ​21.102 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7913;​_t&#​7921;​_k&#​7871;​_v&#​7883;​
 +  9.94%   ​11.279 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  8.46%    9.603      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-tr&#​432;&#​7899;​c
 +  6.07%    6.892      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-sau
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811005-0!canonical and timestamp 20181017072828 and revision id 17956142
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
1823--ignacio-klichela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)