User Tools

Site Tools


1825---ng-x-ng-phla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1825---ng-x-ng-phla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tế Nam</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thị Trung  •  Lịch Hạ  •  Thiên Kiều  •  Hòe Ấm  •  Lịch Thành  •  Trường Thanh  •  Chương Khâu  •  Bình Âm  •  Tế Dương  •  Thương Hà</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​33"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Sơn Đông trong Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​China-Shandong.png/​130px-China-Shandong.png"​ width="​130"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​China-Shandong.png/​195px-China-Shandong.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​China-Shandong.png/​260px-China-Shandong.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​Thái Sơn" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Immortal_Bridge_-_Mt_Tai.JPG/​130px-Immortal_Bridge_-_Mt_Tai.JPG"​ width="​130"​ height="​97"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Immortal_Bridge_-_Mt_Tai.JPG/​195px-Immortal_Bridge_-_Mt_Tai.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Immortal_Bridge_-_Mt_Tai.JPG/​260px-Immortal_Bridge_-_Mt_Tai.JPG 2x" data-file-width="​2304"​ data-file-height="​1712"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thanh Đảo</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thị Nam  •  Thị Bắc  •  Lý Thương  •  Lao Sơn  •  Thành Dương  •  Tây Hải Ngạn  •  Tức Mặc  •  Giao Châu  •  Bình Độ  •  Lai Tây</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Truy Bác</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Trương Điếm  •  Lâm Truy  •  Truy Xuyên  •  Bác Sơn  •  Chu Thôn  •  Hoàn Đài  •  Cao Thanh  •  Nghi Nguyên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tảo Trang</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thị Trung  •  Sơn Đình  •  Dịch Thành  •  Đài Nhi Trang  •  Tiết Thành  •  Đằng Châu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đông Dinh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đông Dinh  •  Hà Khẩu  •  Quảng Nhiêu  •  Lợi Tân  •  Khẩn Lợi</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Yên Đài</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Chi Phù  •  Mưu Bình  •  Phúc Sơn  •  Lai Sơn  •  Long Khẩu  •  Hải Dương  •  Lai Dương  •  Lai Châu  •  Bồng Lai  •  Chiêu Viễn  •  Tê Hà  •  Trường Đảo</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Duy Phường</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Duy Thành  •  Hàn Đình  •  Phường Tử  •  Khuê Văn  •  An Khâu  •  Xương Ấp  •   •  Cao Mật  •  Thanh Châu  •  Chư Thành  •  Thọ Quang  •  Lâm Cù  •  Xương Lạc</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tế Ninh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thị Trung  •  Nhiệm Thành  •  Khúc Phụ  •  Duyện Châu  •  Trâu Thành  •  Vi Sơn  •  Ngư Đài  •  Kim Hương  •  Gia Tường  •  Vấn Thượng  •  Tứ Thủy  •  Lương Sơn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thái An</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thái Sơn  •  Đại Nhạc  •  Tân Thái  •  Phì Thành  •  Ninh Dương  •  Đông Bình</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Uy Hải</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hoàn Thúy  •  Văn Đăng  •  Vinh Thành  •  Nhũ Sơn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nhật Chiếu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đông Cảng  •  Lam Sơn  •  Ngũ Liên  •  Cử</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lai Vu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lai Thành  •  Cương Thành</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lâm Nghi</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lan Sơn  •  La Trang  •  Hà Đông  •  Đàm Thành  •  Thương Sơn  •  Cử Nam  •  Nghi Thủy  •  Mông Âm  •  Bình Ấp  •  Phí  •  Nghi Nam  •  Lâm Thuật</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đức Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đức Thành  •  Lạc Lăng  •  Vũ Thành  •  Lăng  •  Bình Nguyên  •  Hạ Tân  •  Vũ Thành  •  Tề Hà  •  Lâm Ấp  •  Ninh Tân  •  Khánh Vân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tân Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tân Thành  •  Châu Bình  •  Bác Hưng  •  Huệ Dân  •  Dương Tín  •  Chiêm Hóa  •  Vô Lệ</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hà Trạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Mẫu Đơn  •  Định Đào  •  Tào  •  Thành Vũ  •  Thiện  •  Cự Dã  •  Vận Thành  •  Quyên Thành  •  Đông Minh</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Liêu Thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đông Xương Phủ  •  Lâm Thanh  •  Dương Cốc  •  Đông A  •  Cao Đường  •  Quán  •  Tân  •  Trì Bình</​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
1825---ng-x-ng-phla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)