User Tools

Site Tools


1828--hilda-gadeala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1828--hilda-gadeala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Hilda Gadea</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Hilda Gadea y Che Guevara - Luna de miel - Yucatán 1955.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Hilda_Gadea_y_Che_Guevara_-_Luna_de_miel_-_Yucat%C3%A1n_1955.jpg/​250px-Hilda_Gadea_y_Che_Guevara_-_Luna_de_miel_-_Yucat%C3%A1n_1955.jpg"​ width="​250"​ height="​265"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​a9/​Hilda_Gadea_y_Che_Guevara_-_Luna_de_miel_-_Yucat%C3%A1n_1955.jpg 1.5x" data-file-width="​302"​ data-file-height="​320"/><​p>​Hilda Gadea và Che Guevara trong chuyến trăng mật</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +1921<​br/><​span class="​birthplace">​Lima,​ Peru</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mất</​th><​td>​
 +1974 (52–53 tuổi)<​br/><​span class="​deathplace">​La Habana, Cuba</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phối ngẫu</​th><​td>​
 +Che Guevara (m.1955-1959)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Con cái</​th><​td>​
 +Hilda Guevara (b.1956)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Hilda Gadea Acosta</​b>​ (sinh tháng 3 năm 1921 tại Lima, Peru, <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ và qua đời vào tháng 2 năm 1974 tại La Habana, Cuba<sup id="​cite_ref-LifeChe_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​) là một nhà kinh tế, lãnh đạo cánh tả, và tác gia Peru. Bà là người vợ đầu tiên của Che Guevara.
 +</​p><​p>​Gadea là nữ bộ trưởng đầu tiên của Ủy ban điều hành kinh tế quốc gia cho Alianza Popular Revolucionaria Americana (Liên minh Cách mạng Nhân dân Mỹ)<​sup id="​cite_ref-LifeChe_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Các hoạt động của Gadea hoạt động ở Peru đã dẫn đến việc bà phải sống lưu vong vào năm 1948. Lần đầu bà gặp mặt Guevara ở Guatemala trong tháng 12 năm 1953<sup id="​cite_ref-LifeChe_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Gadea và Guevara chuyển đến Mexico do áp lực từ chính trị của họ. Gadea đã giới thiệu Guevara cho nhiều người khởi nghĩa Cuba. Gadea kết hôn Guevara tại Mexico vào tháng 9 năm 1955<sup id="​cite_ref-Memoira_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Cuộc hôn nhân đã kết thúc bằng vụ ly hôn tháng 5 năm 1959. Gadea đã sinh một đứa con gái tên là Hilda Beatriz "​Hildita"​ Guevara trong tháng 2 năm 1956<sup id="​cite_ref-LifeChe_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Guevara đã chiến đấu trong cuộc cách mạng Cuba. Khi Gadea đến Cuba Guevara đã thông báo rằng ông đã phải lòng với một người phụ nữ, Aleida March, và đề nghị ly hôn. Sau thắng lợi của Cách mạng Cuba, Gadea với con gái mình chuyển đến sống tại Cuba,  và qua đời ở La Habana năm 1974<sup id="​cite_ref-Memoira_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Gadea đã viết cuốn hồi ký "​Cuộc sống của tôi với Che"​.<​sup id="​cite_ref-LifeChe_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Gabriel San Roma, một người viết cho tạp chí Z, đã bắt đầu viết một vở kịch về Gadea<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​
 +
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181013054344
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.203 seconds
 +Preprocessor visited node count: 848/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5161/​2097152 bytes
 +Template argument size: 806/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2618/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.044/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 178.006 ​     1 -total
 + ​73.73% ​ 131.238 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​50.84% ​  ​90.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.22% ​  ​30.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7847;​n_d&#​7851;​n_ngu&#​7891;​n
 + ​14.79% ​  ​26.323 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​14.01% ​  ​24.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​13.72% ​  ​24.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.50% ​  ​22.249 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  5.60%    9.974      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.78%    8.503      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_kh&​ocirc;​ng_d&#​7845;​u_&#​273;&#​7847;​u_d&​ograve;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812425-0!canonical and timestamp 20181013054344 and revision id 26362046
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1828--hilda-gadeala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)