User Tools

Site Tools


1829---c-ila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1829---c-ila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đước</​b>​ hay còn gọi <​b>​đước đôi</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Rhizophora apiculata</​b></​i>​) là loài thực vật thuộc họ Đước. Loài này phân bố ở Australia (Queensland và Northern Territory), Guam, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Micronesia, Nouvelle-Calédonie,​ Papua New Guinea, Philippines,​ Singapore, quần đảo Solomon, Sri Lanka, Đài Loan, Maldives, Thái Lan, Vanuatu và Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cây đước có thể lai với cây đâng (<​i>​Rhizophora stylosa</​i>​),​ tạo thành cây lai <​i>​Rhizophora x lamarckii,</​i>,​ được các nhà khoa học Philippines phát hiện vào tháng 4 năm 2008 tại Masinloc, Zambales. Tại đảo Panay thuộc Tây Visayas phát hiện được một cây duy nhất, còn tại Masinloc phát hiện thấy 12 cây, chúng có đường kính thân trung bình là 5,5 centimet và cao 6 mét<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181010171508
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.193 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1580/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15120/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1402/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 409/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 934 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 143.855 ​     1 -total
 + ​66.35% ​  ​95.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​34.39% ​  ​49.476 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.77% ​  ​21.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Malpighiales-stub
 + ​14.74% ​  ​21.203 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.46% ​  ​17.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.98%   ​10.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  6.97%   ​10.020 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.62%    9.523      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.16%    5.984      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​787913-0!canonical and timestamp 20181010171508 and revision id 37986954
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1829---c-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)