User Tools

Site Tools


1831--t-c-u-l-tola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1831--t-c-u-l-tola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cây tú cầu</​b>​ hay <​b>​tú cầu lá to</​b>,​ <​b>​cẩm tú cầu</​b>,​ <​b>​bát tiên</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Hydrangea macrophylla</​b></​i>​) là loài <​i>​tú cầu</​i>​ bản địa Nhật Bản. Nó được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau.
 +</​p><​p><​i>​Hydrangea macrophylla</​i>​ có hoa màu hoặc hồng, xanh da trời, tím, phụ thuộc vào độ pH và lượng nhôm hấp thụ vào cây.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Hydrangea macrophylla tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011110215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.176 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1365/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11500/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1024/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3767/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 918 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 144.857 ​     1 -total
 + ​70.77% ​ 102.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​34.94% ​  ​50.614 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.64% ​  ​19.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.88%   ​14.308 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cornales-stub
 +  7.74%   ​11.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.67%    6.764      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +  4.44%    6.425      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.25%    6.150      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.11%    5.958      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​801927-0!canonical and timestamp 20181011110215 and revision id 22201796
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1831--t-c-u-l-tola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)