User Tools

Site Tools


1834--chi-n-d-ch-bermuda-hundredla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1834--chi-n-d-ch-bermuda-hundredla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Bermuda_Hundred_earthworks.jpg/​300px-Bermuda_Hundred_earthworks.jpg"​ width="​300"​ height="​295"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Bermuda_Hundred_earthworks.jpg/​450px-Bermuda_Hundred_earthworks.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Bermuda_Hundred_earthworks.jpg/​600px-Bermuda_Hundred_earthworks.jpg 2x" data-file-width="​955"​ data-file-height="​940"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các công sự của quân miền Bắc tại Bermuda Hundred</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Chiến dịch Bermuda Hundred</​b>​ là một chuỗi các trận đánh diễn ra tại thị trấn Bermuda Hundred, bên ngoài thành phố Richmond, Virginia, trong tháng 5 năm 1864 thời Nội chiến Hoa Kỳ. Thiếu tướng miền Bắc Benjamin Butler, tư lệnh Binh đoàn James, đã đe dọa Richmond từ phía đông nhưng bị chặn đứng bởi lực lượng của đại tướng miền Nam P.G.T. Beauregard.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Robertson,​ William Glenn. <​i>​Backdoor to Richmond: The Bermuda Hundred Campaign, April–June 1864</​i>​. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1987. ISBN 0-8071-1672-6.</​li></​ul><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​37°20′36″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°19′11″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​37,​3432°B 77,​3197°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​37.3432;​ -77.3197</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181020203910
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.097 seconds
 +Preprocessor visited node count: 187/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6293/​2097152 bytes
 +Template argument size: 200/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 762 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​67.894 ​     1 -total
 + ​51.72% ​  ​35.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Hoa_K&#​7923;​
 + ​48.30% ​  ​32.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​44.39% ​  ​30.136 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​41.93% ​  ​28.471 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.56%    2.417      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809430-0!canonical and timestamp 20181020203910 and revision id 14278931
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1834--chi-n-d-ch-bermuda-hundredla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)