User Tools

Site Tools


1835---n-th-ng-dambullala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1835---n-th-ng-dambullala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đền thờ động Dambulla</​b>​ (tiếng Sinhala: දඹුලු ලෙන් විහාරය dam̆būlū lên vihāraya, tiếng Tamil: தம்புள்ளை பொற்கோவில் tampuḷḷai poṟkōvil) còn được gọi là Đền vàng Dambulla là Di sản thế giới (1991) ở Sri Lanka, nằm ở trung tâm của đất nước. Khu vực này có khoảng cách 148 km về phía đông của Colombo và 72 km về phía bắc của Kandy. Đây là ngôi đền hang động lớn nhất và bảo tồn tốt nhất ở Sri Lanka. Đá tháp cao 160 m so với đồng bằng. Có hơn 80 hang động được ghi nhận trong khu vực xung quanh. Điểm hấp dẫn chính được trải ra trong 5 hang động, có chứa các bức tượng và các bức tranh. Những tranh tượng này có liên quan đến Đức Phật và cuộc sống của ngài. Có tổng số 153 bức tượng Phật, 3 bức tượng của vị vua Sri Lanka và 4 bức tượng của các vị thần và nữ thần. Loại thứ hai bao gồm hai bức tượng của các vị thần Hindu, Vishnu thần và thần Ganesh. Các bức tranh tường có diện tích 2.100 mét vuông. Miêu tả trên các bức tường của hang động bao gồm sự cám dỗ của quỷ Mara, và bài giảng đầu tiên của Đức Phật.
 +</​p><​p>​Người Sri Lanka thời tiền sử Sri Lanka sinh sống trong những khu phức hợp hang động trước khi sự xuất hiện của Phật giáo ở Sri Lanka có bãi chôn lấp với bộ xương của con người khoảng 2700 năm tuổi khu lĩnh vực này, tại Ibbankatuwa gần khu phức hợp hang động Dambulla.
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt="​Sri Lanka - Golden tample off Dambula - Boudha couché.JPEG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Sri_Lanka_-_Golden_tample_off_Dambula_-_Boudha_couch%C3%A9.JPEG/​200px-Sri_Lanka_-_Golden_tample_off_Dambula_-_Boudha_couch%C3%A9.JPEG"​ width="​200"​ height="​133"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Sri_Lanka_-_Golden_tample_off_Dambula_-_Boudha_couch%C3%A9.JPEG/​300px-Sri_Lanka_-_Golden_tample_off_Dambula_-_Boudha_couch%C3%A9.JPEG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Sri_Lanka_-_Golden_tample_off_Dambula_-_Boudha_couch%C3%A9.JPEG/​400px-Sri_Lanka_-_Golden_tample_off_Dambula_-_Boudha_couch%C3%A9.JPEG 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2176"/> ​ </​div></​div>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181013075158
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.154 seconds
 +Preprocessor visited node count: 440/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18746/​2097152 bytes
 +Template argument size: 531/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,017 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.127 ​     1 -total
 + ​49.82% ​  ​46.393 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​41.59% ​  ​38.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.66% ​  ​23.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Di_s&#​7843;​n_th&#​7871;​_gi&#​7899;​i_li&​ecirc;​n_quan_&#​273;&#​7871;​n_Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o
 + ​20.41% ​  ​19.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.37% ​  ​13.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​12.67% ​  ​11.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.18%    7.614      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​SRI
 +  6.17%    5.746      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  6.05%    5.636      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809868-0!canonical and timestamp 20181013075158 and revision id 39310446
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1835---n-th-ng-dambullala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)