User Tools

Site Tools


1837--h-s-sharpela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1837--h-s-sharpela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hệ số Sharpe</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Sharpe ratio</​i>,​ <​i>​Sharpe index</​i>​ hay <​i>​Sharpe measure</​i>​) là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh, được đặt tên theo William Forsyth Sharpe. Từ khi nó được đưa ra bởi tác giả vào năm 1994, nó được định nghĩa là:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle S={frac {R-R_{f}}{sigma }}={frac {E[R-R_{f}]}{sqrt {mathrm {var} [R-R_{f}]}}},​}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mi>​S</​mi><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​mrow><​mi>​R</​mi><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo><​msub><​mi>​R</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​f</​mi></​mrow></​msub></​mrow><​mi>​σ<​!-- &sigma; --></​mi></​mfrac></​mrow><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​mrow><​mi>​E</​mi><​mo stretchy="​false">​[</​mo><​mi>​R</​mi><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo><​msub><​mi>​R</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​f</​mi></​mrow></​msub><​mo stretchy="​false">​]</​mo></​mrow><​msqrt><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi mathvariant="​normal">​v</​mi><​mi mathvariant="​normal">​a</​mi><​mi mathvariant="​normal">​r</​mi></​mrow><​mo stretchy="​false">​[</​mo><​mi>​R</​mi><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo><​msub><​mi>​R</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​f</​mi></​mrow></​msub><​mo stretchy="​false">​]</​mo></​msqrt></​mfrac></​mrow><​mo>,</​mo></​mstyle></​mrow>​{displaystyle S={frac {R-R_{f}}{sigma }}={frac {E[R-R_{f}]}{sqrt {mathrm {var} [R-R_{f}]}}},​}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​c67b059ee33435c7f82dfedcfdacc00b967e3018"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -4.671ex; width:​31.944ex;​ height:​8.509ex;"​ alt="​{displaystyle S={frac {R-R_{f}}{sigma }}={frac {E[R-R_{f}]}{sqrt {mathrm {var} [R-R_{f}]}}},​}"/></​span></​dd></​dl><​p>​trong đó <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle R}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mi>​R</​mi></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle R}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​4b0bfb3769bf24d80e15374dc37b0441e2616e33"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.338ex; width:​1.764ex;​ height:​2.176ex;"​ alt="​R"/></​span>​ là tỷ suất lợi nhuận của tài sản, <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle R_{f}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi>​R</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​f</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle R_{f}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​eabfb117bfefaaad341b75ad3966e68c90469967"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -1.005ex; width:​2.9ex;​ height:​2.843ex;"​ alt="​{displaystyle R_{f}}"/></​span>​ là tỷ suất lợi nhuận của một tài sản được lấy làm mốc, chẳng hạn như tỷ lệ lợi nhuận phi rủi ro (risk free rate), <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle E[R-R_{f}]}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mi>​E</​mi><​mo stretchy="​false">​[</​mo><​mi>​R</​mi><​mo>​−<​!-- &minus; --></​mo><​msub><​mi>​R</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​f</​mi></​mrow></​msub><​mo stretchy="​false">​]</​mo></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle E[R-R_{f}]}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​de973b8d864ada86a9aa82e019b112f5ded4464f"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -1.005ex; width:​10.574ex;​ height:​3.009ex;"​ alt="​{displaystyle E[R-R_{f}]}"/></​span>​ là giá trị kỳ vọng của mức chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận của tài sản so với tỷ suất lợi nhuận mốc, và <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {sigma }}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​σ<​!-- &sigma; --></​mi></​mrow></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle {sigma }}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​314ac5cfd38ebefe34513c781f56fa6510fa4fb6"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.338ex; width:​1.33ex;​ height:​1.676ex;"​ alt="​{displaystyle {sigma }}"/></​span>​ là <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​%C4%90%E1%BB%99_l%E1%BB%87ch_chu%E1%BA%A9n"​ title="​Độ lệch chuẩn">​độ lệch chuẩn của mức chênh lệch này.
 +</​p><​p>​Tỷ lệ này càng cao càng tốt. Khi lựa chọn đầu tư giữa hai tài sản, nhà đầu tư thường lựa chọn tài sản có hệ số Sharpe cao hơn. Tất nhiên cần cân nhắc số tuyệt đối của rủi ro khi đầu tư.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Bacon <​i>​Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution 2nd Ed</​i>:​ Wiley, 2008. ISBN 978-0-470-05928-9</​li>​
 +<​li>​Bruce J. Feibel. <​i>​Investment Performance Measurement</​i>​. New York: Wiley, 2003. ISBN 0471268496</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181010180225
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.272 seconds
 +Preprocessor visited node count: 154/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3778/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 180/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​29.889 ​     1 -total
 + ​91.58% ​  ​27.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​87.05% ​  ​26.018 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​66.79% ​  ​19.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.11%    2.425      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810559-0!canonical!math=5 and timestamp 20181010180225 and revision id 22122152
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1837--h-s-sharpela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)