User Tools

Site Tools


1840--l-m-thanhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1840--l-m-thanhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lâm Thanh</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​临清市</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Línqīng Shì</​span></​i>​) là một thành phố cấp huyện của địa cấp thị Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thành phố nằm ở phía bắc-tây bắc của trung tâm thành phố cấp địa khu Liêu Thành. Nhiệt độ trung bình của thành phố là 12,8℃, nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận là 41,4℃, và nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là - 22,1℃. Lượng mưa trung bình hàng năm là 590,4 mm. Lâm Thanh đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Vào triều nhà Minh và nhà Thanh, nơi đây là một trung tâm phân phối vải dệt, ngũ cốc và gạch ngói rất lớn và cũng là địa điểm cung cấp gạch để xây dựng một phần Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành. Ngày nay, kinh tế thành phố dựa trên các ngành công nghiệp nhẹ.
 +</p>
  
 +
 +<​h3><​span id="​Nhai_.C4.91.E1.BA.A1o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhai_đạo">​Nhai đạo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Niên Lộ (年路街道)</​li>​
 +<​li>​Tân Hoa Lộ (新华路街道)</​li>​
 +<​li>​Tiên Phong Lộ (先锋路街道)</​li>​
 +<​li>​Đại Tân Trang (大辛庄街道)</​li></​ul><​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Tùng Lâm (松林镇)</​li>​
 +<​li>​Lão Triệu Trang (老赵庄镇)</​li>​
 +<​li>​Ngụy Loan (魏湾镇)</​li>​
 +<​li>​Lưu Cai Tử (刘垓子镇)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Bát Xá Lộ (八岔路镇)</​li>​
 +<​li>​Phan Trang (潘庄镇)</​li>​
 +<​li>​Yên Điếm (烟店镇)</​li>​
 +<​li>​Đường Viên (唐园镇)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Kim Hác Trang (金郝庄乡)</​li>​
 +<​li>​Đới Loan (戴湾乡)</​li>​
 +<​li>​Thượng Điếm (尚店乡)</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​36°50′58″B</​span>​ <span class="​longitude">​115°42′22″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​36,​84944°B 115,​70611°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​36.84944;​ 115.70611</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181013123338
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.380 seconds
 +Real time usage: 0.460 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3190/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 58186/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1935/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.099/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 348.158 ​     1 -total
 + ​76.96% ​ 267.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​54.23% ​ 188.801 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.14% ​  ​38.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​n_&#​272;&​ocirc;​ng
 + ​10.25% ​  ​35.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.88%   ​27.449 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.49%   ​26.067 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.44%   ​25.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.03%   ​24.488 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.86%   ​16.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811736-0!canonical and timestamp 20181013123338 and revision id 24032530
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1840--l-m-thanhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)