User Tools

Site Tools


1841--truy-n-h-nh-internetla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1841--truy-n-h-nh-internetla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Truyền hình Internet</​b>​ hoặc <​b>​Truyền hình trực tuyến</​b>​ (tiếng Anh: '​Streaming television'​ hoặc '​Streaming TV') là 1 thuật ngữ đã khá quen thuộc với thế giới ngày nay khi mà Internet gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường multimedia. Và đối với nhiều người, dường như chiếc TV đã không còn quá quen thuộc như lúc trước nữa khi Internet mang đến cho họ cơ hội nhiều hơn với các thông tin đa dạng.
 +</​p><​p>​Với sự phát triển đó của Internet, các hãng Truyền hình (TV) cũng không ngừng đổi mới để tạo ra các chương trình hấp dẫn khán giả hơn. Và giờ đây, thay vì ngồi bên chiếc TV như hồi trước, thì hầu như mọi người đều có thể dễ dàng xem các chương trình truyền hình trực tuyến qua chiếc PC, laptop của mình với chất lượng khá tốt. Đã có rất nhiều trang web ra đời để phục vụ nhu cầu này, bên cạnh những trang chính thống của các đài truyền hình thì còn có những trang trung lập, tổng hợp hầu hết các kênh truyền hình phổ biến để phục vụ ngày càng tốt hơn cho thị hiếu ngày càng cao của người xem.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181025163939
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.154 seconds
 +Preprocessor visited node count: 274/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21276/​2097152 bytes
 +Template argument size: 227/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​89.832 ​     1 -total
 + ​65.70% ​  ​59.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​34.11% ​  ​30.643 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​15.67% ​  ​14.078 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​aacute;​t_thanh_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​15.21% ​  ​13.660 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_c&​ocirc;​ng_ngh&#​7879;​
 + ​13.26% ​  ​11.908 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​12.64% ​  ​11.353 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  8.57%    7.702      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.01%    2.700      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811934-0!canonical and timestamp 20181025163939 and revision id 41381781
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1841--truy-n-h-nh-internetla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)