User Tools

Site Tools


1843--antiochos-vi-dionysosla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1843--antiochos-vi-dionysosla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Antiochos VI Dionysos</​b>​ (Khoảng 148 – 138 TCN), là vua của đế chế Seleukos thời Hy Lạp hóa, ông là con trai của Alexandros Balas với Cleopatra Thea, con gái vua Ptolemy VI của Ai Cập.
 +</​p><​p>​Antiochos VI không thực sự cai trị. Ông được tướng Diodotus Tryphon tôn lên làm vua vào năm 145 TCN để làm đối trọng với Demetrius II, và là công cụ của viên tướng này.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Vào năm 142 TCn, Diodotos đã phế truất và lên thay ông.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​AntiochusVI.jpg/​300px-AntiochusVI.jpg"​ width="​300"​ height="​154"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​65/​AntiochusVI.jpg 1.5x" data-file-width="​420"​ data-file-height="​216"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tiền xu của Antiochos VI. Mặt trái in hình Castor và Polydeuces cưỡi ngựa. Dòng chữ Hy Lạp đọc là ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ (vua Antiochos). Niên đại ΘΞΡ là năm 169 của  kỉ nguyên Seleukos, tương ứng với năm 144–143 TCN.</​div></​div></​div>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The first coins of the king are dated to the year 144 BC <span class="​citation journal">​Houghton,​ Arthur (1992). “The Revolt of Tryphon and the accession of Antiochos VI at Apamea”. <​i>​SNR</​i>​ <​b>​71</​b>:​ 119–41.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAntiochos+VI+Dionysos&​amp;​rft.atitle=The+Revolt+of+Tryphon+and+the+accession+of+Antiochos+VI+at+Apamea&​amp;​rft.au=Houghton%2C+Arthur&​amp;​rft.aufirst=Arthur&​amp;​rft.aulast=Houghton&​amp;​rft.date=1992&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=SNR&​amp;​rft.pages=119-41&​amp;​rft.volume=71&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The last coinage of Antiochos VI is dated to the year 142/1 BC, see Houghton, Arthur, Lorber, Catherine C, Hoover, Oliver D. (2008), Seleucid Coins: A comprehensive catalogue, Part II: Seleucus IV to Antiochus XIII, 2 Vols, New York/​Lancaster PA, Nr. 2020; 2022.3; 2026.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Makk. 13.31; Diod. Sic. 33.28; App. Syr. 68. 357; Iust. 36.1.7.; Oros. 5.4.18.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Antiochus VI entry in historical sourcebook by Mahlon H. Smith</​li></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Antiochos VI Dionysos</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181011112949
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.230 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1123/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 66973/​2097152 bytes
 +Template argument size: 842/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1619/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.7 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 142.407 ​     1 -total
 + ​37.33% ​  ​53.161 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​29.89% ​  ​42.561 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.39% ​  ​34.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hellenistic_rulers
 + ​22.04% ​  ​31.382 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.95% ​  ​29.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.93% ​  ​24.107 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +  6.18%    8.801      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  5.24%    7.456      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  3.81%    5.423      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​402655-0!canonical and timestamp 20181011112949 and revision id 40636783
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1843--antiochos-vi-dionysosla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)