User Tools

Site Tools


1846--saint-helenala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1846--saint-helenala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​15°57′N</​span>​ <span class="​longitude">​5°42′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​15,​95°N 5,​7°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-15.950;​ -5.700</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Saint Helena</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table class="​borderless"​ style="​width:​ 100%; background-color:​ none; text-align: center"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 58%; vertical-align:​ middle;"><​img alt="​Flag of Saint Helena.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Saint_Helena.svg/​125px-Flag_of_Saint_Helena.svg.png"​ width="​125"​ height="​63"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Saint_Helena.svg/​188px-Flag_of_Saint_Helena.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Saint_Helena.svg/​250px-Flag_of_Saint_Helena.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<td style="​width:​ 42%; vertical-align:​ middle;"><​img alt="​Coat of arms of Saint Helena.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Coat_of_arms_of_Saint_Helena.svg/​70px-Coat_of_arms_of_Saint_Helena.svg.png"​ width="​70"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Coat_of_arms_of_Saint_Helena.svg/​105px-Coat_of_arms_of_Saint_Helena.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Coat_of_arms_of_Saint_Helena.svg/​140px-Coat_of_arms_of_Saint_Helena.svg.png 2x" data-file-width="​724"​ data-file-height="​994"/>​
 +</​td></​tr><​tr style="​font-size:​ smaller;"><​td>​Quốc kỳ
 +</td>
 +<​td>​Huy hiệu
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Vị trí của Saint Helena"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​d/​dd/​LocationSaintHelena.png"​ width="​250"​ height="​158"​ data-file-width="​182"​ data-file-height="​115"/></​div></​div>​ </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​E5E5E5;">​Tiêu ngữ</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +"Loyal and Unshakeable"<​br/><​small>"​Trung thành và Không lay chuyển</​small></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​E5E5E5;">​Quốc ca</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +"God Save the Queen"<​br/>"​My Saint Helena Island"​ (không chính thức)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​E5E5E5;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chính phủ</​th><​td>​
 +Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nữ hoàng</​th><​td>​
 +Elizabeth II</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thống đốc</​th><​td>​
 +Michael Clancy</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thủ đô</​th><​td>​
 +Jamestown</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​E5E5E5;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +425 km² <​br/>​164 mi²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +GMT (UTC+0)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​E5E5E5;">​Lịch sử</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​center"><​b>​Lãnh thổ hải ngoại của Anh</​b></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​1659</​th><​td>​
 +Tuyên bố công nhận lãnh thổ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​E5E5E5;">​Dân cư</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Ngôn ngữ chính thức</​th><​td>​
 +Tiếng Anh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số ước lượng (2005)</​th><​td>​
 +3.926 người</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mật độ</​th><​td>​
 +<​br/>​46,​9 người/​mi²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đơn vị tiền tệ</​th><​td>​
 +Pound Saint Helena (<​code>​SHP</​code>​)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​E5E5E5;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên miền Internet</​th><​td>​
 +.sh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +290</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Saint Helena</​b>​ (cách phát âm: <​i>​xanh hê-li-na</​i>​),​ đặt theo tên của Helena thành Constantinopolis,​ là đảo núi lửa nằm ở phía Nam Đại Tây Dương, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh. Vùng đất này bao gồm đảo Saint Helena và thuộc địa Đảo Ascension và Tristan da Cunha trải dài trên diện tích 425 km².
 +</​p><​p>​Saint Helena nổi tiếng bởi nơi đây từng là chốn lưu đày của hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte từ 1815 cho đến những năm tháng cuối đời (1821). Ngôi nhà Longwood chính là nơi sinh sống của ông và Sane Valley trên đảo sau thất bại cuối cùng trong trận Waterloo. Năm 1858, nơi đây đã được trao tặng cho Chính phủ Pháp.
 +</​p><​p>​Ngày nay, Saint Helena là một thành viên của Hiệp hội Thể thao Các đảo Thế giới (International Island Games Association).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Saint Helena tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<​ul><​li>​The first website on St Helena — since 1995</​li>​
 +<​li>​The Official Government Website of Saint Helena</​li>​
 +<​li>​The Official Government Website of Ascension Island</​li>​
 +<​li>​The Official Tristan da Cunha Website</​li>​
 +<​li>​Open Directory Project — <​i>​Saint Helena</​i>​ directory category</​li></​ul><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Saint Helena</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các quốc gia và lãnh thổ tại Châu Phi</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quốc gia có chủ quyền</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Ai Cập</​li>​
 +<​li>​Algérie</​li>​
 +<​li>​Angola</​li>​
 +<​li>​Bénin</​li>​
 +<​li>​Botswana</​li>​
 +<​li>​Bờ Biển Ngà</​li>​
 +<​li>​Burkina Faso</​li>​
 +<​li>​Burundi</​li>​
 +<​li>​Cameroon</​li>​
 +<​li>​Cabo Verde</​li>​
 +<​li>​Comoros</​li>​
 +<​li>​CHDC Congo</​li>​
 +<​li>​CH Congo</​li>​
 +<​li>​Djibouti</​li>​
 +<​li>​Guinea Xích Đạo</​li>​
 +<​li>​Eritrea</​li>​
 +<​li>​Ethiopia</​li>​
 +<​li>​Gabon</​li>​
 +<​li>​Gambia</​li>​
 +<​li>​Ghana</​li>​
 +<​li>​Guinée</​li>​
 +<​li>​Guiné-Bissau</​li>​
 +<​li>​Kenya</​li>​
 +<​li>​Lesotho</​li>​
 +<​li>​Liberia</​li>​
 +<​li>​Libya</​li>​
 +<​li>​Madagascar</​li>​
 +<​li>​Malawi</​li>​
 +<​li>​Mali</​li>​
 +<​li>​Mauritanie</​li>​
 +<​li>​Mauritius</​li>​
 +<​li>​Maroc</​li>​
 +<​li>​Mozambique</​li>​
 +<​li>​Namibia</​li>​
 +<​li>​CH Nam Phi</​li>​
 +<​li>​Nam Sudan</​li>​
 +<​li>​Niger</​li>​
 +<​li>​Nigeria</​li>​
 +<​li>​Rwanda</​li>​
 +<​li>​São Tomé và Príncipe</​li>​
 +<​li>​Sénégal</​li>​
 +<​li>​Seychelles</​li>​
 +<​li>​Sierra Leone</​li>​
 +<​li>​Somalia</​li>​
 +<​li>​Sudan</​li>​
 +<​li>​Swaziland</​li>​
 +<​li>​Tanzania</​li>​
 +<​li>​Tchad</​li>​
 +<​li>​Togo</​li>​
 +<​li>​CH Trung Phi</​li>​
 +<​li>​Tunisia</​li>​
 +<​li>​Uganda</​li>​
 +<​li>​Zambia</​li>​
 +<​li>​Zimbabwe</​li></​ul></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​9"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px;​padding:​0 1.0em 0 0.5em;"><​div><​img alt="​Africa (orthographic projection).svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Africa_%28orthographic_projection%29.svg/​120px-Africa_%28orthographic_projection%29.svg.png"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Africa_%28orthographic_projection%29.svg/​180px-Africa_%28orthographic_projection%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Africa_%28orthographic_projection%29.svg/​240px-Africa_%28orthographic_projection%29.svg.png 2x" data-file-width="​550"​ data-file-height="​550"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ phận của<​br/>​quốc gia có chủ quyền</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Bồ Đào Nha
 +<​ul><​li>​Madeira</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháp
 +<​ul><​li>​Mayotte</​li>​
 +<​li>​Réunion</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tây Ban Nha
 +<​ul><​li>​Quần đảo Canaria</​li>​
 +<​li>​Ceuta</​li>​
 +<​li>​Melilla</​li>​
 +<​li>​Plazas de soberanía</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Yemen
 +<​ul><​li>​Socotra</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Ý
 +<​ul><​li>​Pantelleria</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​div style="​padding:​0.1em 0;​line-height:​1.2em;">​Quốc gia được<​br/>​công nhận hạn chế</​div></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy</​li>​
 +<​li>​Somaliland</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lãnh thổ phụ thuộc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các đảo rải rác tại Ấn Độ Dương <span style="​font-size:​85%;">​(Pháp)</​span></​li>​
 +<​li>​Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha <span style="​font-size:​85%;">​(Anh Quốc)</​span></​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Chủ quyền không rõ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tây Sahara</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Flag of the United Kingdom.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​26px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​26"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​39px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​52px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ Lãnh thổ hải ngoại và Thuộc địa Hoàng gia của Anh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​white-space:​nowrap;">​Lãnh thổ hải ngoại</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Anguilla <​b>​·</​b>  ​
 +Bermuda <​b>​·</​b>  ​
 +Gibraltar <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Montserrat <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Cayman</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Falkland</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Pitcairn</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Turks và Caicos</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Virgin thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Saint Helena <​small>​(gồm có Đảo Ascension và Tristan da Cunha)</​small></​span> ​
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​5"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Location of the BOTs.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Location_of_the_BOTs.png/​210px-Location_of_the_BOTs.png"​ width="​210"​ height="​124"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Location_of_the_BOTs.png/​315px-Location_of_the_BOTs.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Location_of_the_BOTs.png/​420px-Location_of_the_BOTs.png 2x" data-file-width="​735"​ data-file-height="​433"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​white-space:​nowrap;">​Thuộc địa Hoàng gia</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Đảo Man <​b>​·</​b> ​  ​Guernsey <​b>​·</​b> ​ Jersey
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​white-space:​nowrap;">​Khu căn cứ có chủ quyền</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Akrotiri và Dhekelia
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Vùng lãnh thổ bên ngoài của các nước châu Âu</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div>​Vùng lãnh thổ có chủ quyền của châu Âu nhưng gần gũi hoặc nằm ở lục địa ngoài châu Âu (xem điều kiện đưa vào để có thêm thông tin)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bồ Đào Nha</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Açores <​b>​·</​b> ​ Madeira</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đan Mạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Greenland</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hà Lan</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Aruba <​b>​·</​b> ​ Caribe thuộc Hà Lan <​small>​(Bonaire • Saba • Sint Eustatius) <​b>​·</​b>​ Curaçao <​b>​·</​b>​ Sint Maarten</​small></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháp</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Clipperton <​b>​·</​b> ​
 +Guyane thuộc Pháp <​b>​·</​b> ​
 +Polynésie thuộc Pháp <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp</​span>​ <​small>​(Amsterdam • Saint-Paul • Crozet • Kerguelen • <span class="​nowrap">​Vùng đất Adélie</​span><​sup><​small>​1</​small></​sup>​ • <​i><​span class="​nowrap">​Các đảo rải rác tại Ấn Độ Dương</​span>:</​i>​ <​span class="​nowrap">​Bassas da India</​span>​ • <span class="​nowrap">​Đảo Europa</​span>​ • <span class="​nowrap">​Quần đảo Glorieuses</​span>​ • <span class="​nowrap">​Juan de Nova</​span>​ • <span class="​nowrap">​Tromelin</​span></​small>​) <​b>​·</​b> ​
 +Guadeloupe <​b>​·</​b> ​
 +Martinique <​b>​·</​b> ​
 +Mayotte <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​Nouvelle-Calédonie</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +Réunion <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​Saint-Barthélemy</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Saint-Martin</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Saint-Pierre và Miquelon</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Wallis và Futuna</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​span class="​nowrap">​Anh</​span></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Anguilla <​b>​·</​b> ​
 +Đảo Ascension <​b>​·</​b> ​
 +Bermuda <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​Quần đảo Virgin thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​Quần đảo Cayman</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​Quần đảo Falkland</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +Montserrat <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Saint Helena</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Tristan da Cunha</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Turks và Caicos</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh</​span><​sup><​small>​1</​small></​sup>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Pitcairn</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap">​ Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich </​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Na Uy</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đảo Bouvet <​b>​·</​b> ​ <span class="​nowrap">​Đảo Peter I</​span><​sup><​small>​1</​small></​sup>​ <​b>​·</​b> ​ <span class="​nowrap">​Vùng đất Nữ hoàng Maud</​span><​sup><​small>​1</​small></​sup></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tây Ban Nha</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Quần đảo Canaria <​b>​·</​b> ​ Ceuta <​b>​·</​b> ​ Isla de Alborán <​b>​·</​b> ​ Isla Perejil <​b>​·</​b> ​ Islas Chafarinas <​b>​·</​b> ​ Melilla <​b>​·</​b> ​ Peñón de Alhucemas <​b>​·</​b> ​ Peñón de Vélez de la Gomera</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Ý</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Pantelleria <​b>​·</​b> ​ <span class="​nowrap">​Quần đảo Pelagie <​small>​(Lampedusa • Lampione • Linosa)</​small></​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div><​small><​sup>​1</​sup>​ Việc tuyên bố chủ quyền trên vùng lãnh thổ ở châu Nam Cực hiện đang bị trì hoãn theo Hệ thống Hiệp ước Châu Nam Cực.</​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Cờ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​25px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​25"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​38px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​50px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ Đế quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung Anh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Chú giải</​b><​br/><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Lãnh thổ hiện nay</​span>​  <​b>​·</​b>​   <span style="​font-variant:​small-caps;">​Lãnh thổ cũ</​span><​br/>​* hiện là Vương quốc Khối thịnh vượng chung  <​b>​·</​b>​   <​i>​hiện là thành viên Khối Thịnh vượng chung Anh</​i>​
 +</p>
 +<div style="​font-size:​110%;">​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​div style="​font-size:​100%;​line-height:​1.6;​font-weight:​bold;​background:#​efefef;​text-align:​left;;">​Châu Âu</​div><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​transparent;"><​tbody><​tr valign="​top"><​td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 18</​b><​br/>​1708-1757  Menorca<​br/>​từ 1713  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Gibraltar</​span><​br/>​1782-1802  Menorca
 +</p>
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 19</​b><​br/>​1800-1964  <​i>​Malta</​i><​br/>​1807-1890  Heligoland<​br/>​1809-1864  Quần đảo Ionia<​br/>​1878-1960  <​i>​Síp</​i>​
 +</p>
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 20</​b><​br/>​từ 1960  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Akrotiri và Dhekelia</​span>​
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​div style="​font-size:​100%;​line-height:​1.6;​font-weight:​bold;​background:#​efefef;​text-align:​left;;">​Bắc Mỹ</​div><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​transparent;"><​tbody><​tr valign="​top"><​td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 16</​b><​br/>​1583-1907  Newfoundland
 +</​p><​p><​b>​Thế kỷ 17</​b><​br/>​1607-1776  Mười ba bang thuộc địa<​br/>​từ 1619  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Bermuda</​span><​br/>​1670-1870  Vùng đất của Rupert
 +</​p><​p><​b>​Thế kỷ 18</​b><​br/>​Canada <​small>​(thuộc Đế quốc Anh)</​small><​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1763-1791  Quebec<​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1791-1841  Hạ Canada<​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1791-1841  Thượng Canada<​br/></​p>​
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 19</​b><​br/>​Canada <​small>​(thuộc Đế quốc Anh)</​small><​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1841-1867  Tỉnh Canada<​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1849-1866  Đảo Vancouver<​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1858-1871  Columbia của Anh<​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1859-1870  Lãnh thổ Tây Bắc<​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1862-1863  Lãnh thổ Stikine<​br/>​*<​i>​Canada <​small>​(hậu Liên minh)</​small></​i><​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1867-1931  Lãnh địa của Canada<​sup>​1</​sup></​p>​
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 20</​b><​br/>​*<​i>​Canada <​small>​(hậu Liên minh)</​small></​i><​br/><​span class="​nowrap">​   </​span>​1907-1934  Lãnh địa của Newfoundland<​sup><​small>​2</​small></​sup></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​font-size:​85%;">​
 +<​p><​sup>​1</​sup>​ Vào năm 1931, Canada và những lãnh địa thuộc Anh khác đã có được chính quyền tự chủ thông qua Đạo luật Westminster. 'Lãnh địa'​ còn là quyền sở hữu hợp pháp của Canada; xem Tên của Canada.<​br/><​sup>​2</​sup>​ Vẫn còn là một lãnh địa <i>de jure</​i>​ cho đến 1949 (khi nó trở thành một tỉnh của Canada); từ 1934 đến 1949, Newfoundland do Ủy ban Chính phủ quản lý.
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​div style="​font-size:​100%;​line-height:​1.6;​font-weight:​bold;​background:#​efefef;​text-align:​left;;">​Mỹ Latinh và Caribe</​div><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​transparent;"><​tbody><​tr valign="​top"><​td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 17</​b><​br/>​1605-1979  *<​i>​Saint Lucia</​i><​br/>​1623-1883  Saint Kitts <​small><​i>​(*Saint Kitts &amp; Nevis)</​i></​small><​br/>​1624-1966  *<​i>​Barbados</​i><​br/>​1625-1650  Saint Croix<​br/>​1627-1979  *<​i>​St. Vincent và Grenadines</​i><​br/>​1628-1883  Nevis <​small><​i>​(*Saint Kitts &amp; Nevis)</​i></​small><​br/>​1629-1641  St. Andrew và Quần đảo Providence<​sup><​small>​3</​small></​sup><​br/>​từ 1632  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Montserrat</​span><​br/>​1632-1860  Antigua<​small><​i>​(*Antigua &amp; Barbuda)</​i></​small><​br/>​1643-1860  Quần đảo Bay<​br/>​từ 1650  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Anguilla</​span><​br/>​1651-1667  Willoughbyland <​small>​(Suriname)</​small><​br/>​1655-1850  Bờ biển Mosquito (bảo hộ)<​br/>​1655-1962  *<​i>​Jamaica</​i><​br/>​từ 1666  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Quần đảo Virgin thuộc Anh</​span><​br/>​từ 1670  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Quần đảo Cayman</​span><​br/>​1670-1973  *<​i>​Bahamas</​i><​br/>​1670-1688  St. Andrew và Quần đảo Providence<​sup><​small>​3</​small></​sup><​br/>​1671-1816  Quần đảo Leeward</​p><​p><​b>​Thế kỷ 18</​b><​br/>​1762-1974  *<​i>​Grenada</​i><​br/>​1763-1978  <​i>​Dominica</​i><​br/>​từ 1799  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Quần đảo Turks và Caicos</​span><​br/></​p>​
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 19</​b><​br/>​1831-1966  Guiana thuộc Anh <​small><​i>​(Guyana)</​i></​small><​br/>​1833-1960  Quần đảo Windward<​br/>​1833-1960  Quần đảo Leeward<​br/>​1860-1981  *<​i>​Antigua và Barbuda</​i><​br/>​1871-1964  Honduras thuộc Anh <​small><​i>​(*Belize)</​i></​small><​br/>​1882-1983  *<​i>​St. Kitts và Nevis</​i><​br/>​1889-1962  <​i>​Trinidad và Tobago</​i>​
 +</p>
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 20</​b><​br/>​1958-1962  Liên bang Tây Ấn
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​font-size:​85%;">​
 +<​p><​sup>​3</​sup>​ Hiện nay là Khu hành chính San Andrés y Providencia của Colombia.
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​div style="​font-size:​100%;​line-height:​1.6;​font-weight:​bold;​background:#​efefef;​text-align:​left;;">​Châu Phi</​div><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​transparent;"><​tbody><​tr valign="​top"><​td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 18</​b><​br/>​1792-1961  <​i>​Sierra Leone</​i><​br/>​1795-1803  Thuộc địa Cabo<​br/></​p>​
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 19</​b><​br/>​1806-1910  Thuộc địa Cabo<​br/>​1816-1965  <​i>​Gambia</​i><​br/>​1856-1910  Natal<​br/>​1868-1966  Basutoland <​small><​i>​(Lesotho)</​i></​small><​br/>​1874-1957  Bờ Biển Vàng <​small><​i>​(Ghana)</​i></​small><​br/>​1882-1922  Ai Cập<​br/>​1884-1966  Bechuanaland <​small><​i>​(Botswana)</​i></​small><​br/>​1884-1960  Somaliland thuộc Anh<​br/>​1887-1897  Zululand<​br/>​1888-1894  Matabeleland<​br/>​1890-1980  Nam Rhodesia <​small>​(Zimbabwe)</​small><​br/>​1890-1962  <​i>​Uganda</​i><​br/>​1890-1963  Zanzibar <​small><​i>​(Tanzania)</​i></​small><​br/>​1891-1964  Nyasaland <​small><​i>​(Malawi)</​i></​small><​br/>​1891-1907  Trung Phi thuộc Anh<​br/>​1893-1968  <​i>​Swaziland</​i><​br/>​1895-1920  Đông Phi thuộc Anh<​br/>​1899-1956  Sudan thuộc Anh-Ai Cập
 +</p>
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 20</​b><​br/>​1900-1914  Bắc Nigeria<​br/>​1900-1914  Nam Nigeria<​br/>​1900-1910  Thuộc địa Sông Orange<​br/>​1906-1954  Thuộc địa Nigeria<​br/>​1910-1931  <​i>​Nam Phi</​i><​br/>​1911-1964  Bắc Rhodesia <​small><​i>​(Zambia)</​i></​small><​br/>​1914-1954  Nigeria Bảo hộ<​br/>​1915-1931  Tây Nam Phi <​small><​i>​(Namibia)</​i></​small><​br/>​1919-1960  Cameroons <​small><​i>​(Cameroon)</​i></​small>​ <​sup><​small>​4</​small></​sup><​br/>​1920-1963  <​i>​Kenya</​i><​br/>​1922-1961  Tanganyika <​small><​i>​(Tanzania)</​i></​small>​ <​sup><​small>​4</​small></​sup><​br/>​1954-1960  <​i>​Nigeria</​i><​br/>​từ 1965  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh</​span>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​font-size:​85%;">​
 +<​p><​sup>​4</​sup>​Hội Quốc Liên ủy thác.
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​div style="​font-size:​100%;​line-height:​1.6;​font-weight:​bold;​background:#​efefef;​text-align:​left;;">​Châu Á</​div><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​transparent;"><​tbody><​tr valign="​top"><​td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 18</​b><​br/>​1757-1947  Bengal <​small>​(<​i>​Tây Bengal (Ấn Độ)</​i>​ và <​i>​Bangladesh</​i>​)</​small><​br/>​1762-1764  Philippines<​br/>​1795-1948  Ceylon <​small><​i>​(Sri Lanka)</​i></​small><​br/>​1796-1965  <​i>​Maldives</​i><​br/></​p>​
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 19</​b><​br/>​1819-1826  Malaya thuộc Anh <​small>​(<​i>​Bán đảo Malaysia</​i>​ và <​i>​Singapore</​i>​)</​small><​br/>​1826-1946  Các khu định cư Eo biển<​br/>​1839-1967  Thuộc địa của Aden<​br/>​1841-1997  Hồng Kông<​br/>​1841-1941  Vương quốc Sarawak<​br/>​1858-1947  Ấn Độ thuộc Anh <​small>​(<​i>​Ấn Độ</​i>,​ <​i>​Pakistan</​i>​ và <​i>​Bangladesh</​i>,​ Miến Điện)</​small><​br/>​1882-1963  <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​B%E1%BA%AFc_Borneo"​ title="​Bắc Borneo">​Bắc Borneo thuộc Anh
 +<​small><​i>​(Malaysia)</​i></​small></​a><​br/>​1885-1946  Quốc gia Malay không liên bang<​br/>​1891-1971  Muscat và Oman bảo hộ<​br/>​1892-1971  Các quốc gia Trucial bảo hộ<​br/>​1895-1946  Quốc gia Malay liên bang<​br/>​1898-1930  Đơn vị đồn trú Uy Hải
 +</p>
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 20</​b><​br/>​1918-1961  Kuwait bảo hộ<​br/>​1920-1932  Iraq<​sup><​small>​4</​small></​sup><​br/>​1921-1946  Transjordan<​sup><​small>​4</​small></​sup><​br/>​1923-1948  Palestine<​sup><​small>​4</​small></​sup><​br/>​1946-1948  Liên hiệp Malaya<​br/>​1946-1963  Sarawak <​small><​i>​(Malaysia)</​i></​small><​br/>​1948-1957  Liên bang Malayaa <​small><​i>​(Malaysia)</​i></​small>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​font-size:​85%;">​
 +<​p><​sup>​4</​sup>​Hội Quốc Liên ủy thác.
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​div style="​font-size:​100%;​line-height:​1.6;​font-weight:​bold;​background:#​efefef;​text-align:​left;;">​Châu Đại Dương</​div><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​transparent;"><​tbody><​tr valign="​top"><​td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 18</​b><​br/>​1788-1901  New South Wales<​br/>​1794-1843  Quần đảo Sandwich <​small>​(Hawaii)</​small>​
 +</p>
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 19</​b><​br/>​1803-1901  Vùng đất của Van Diemen/​Tasmania<​br/>​1807-1863  Quần đảo Auckland<​sup><​small>​6</​small></​sup><​br/>​1824-1980  New Hebrides <​small><​i>​(Vanuatu)</​i></​small><​br/>​1824-1901  Queensland<​br/>​1829-1901  Thuộc địa Sông Swan/Tây Úc<​br/>​1836-1901  Nam Úc<​br/>​từ 1838  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Quần đảo Pitcairn</​span><​br/>​1840-1907  *<​i>​Thuộc địa New Zealand</​i><​br/>​1850-1901  Victoria (Úc)<​br/>​1874-1970  <​i>​Fiji</​i><​sup><​small>​5</​small></​sup><​br/>​1877-1976  Lãnh thổ Tây Thái Bình Dương thuộc Anh<​br/>​1884-1949  Lãnh thổ Papua<​br/>​1888-1965  Quần đảo Cook<​sup><​small>​6</​small></​sup><​br/>​1888-1984  <​i>​Sultanate Brunei</​i><​br/>​1889-1948  Quần đảo Union <​small>​(Tokelau)</​small><​sup><​small>​6</​small></​sup><​br/>​1892-1979  Quần đảo Gilbert và Ellice<​sup><​small>​7</​small></​sup><​br/>​1893-1978  Quần đảo Solomon thuộc Anh<​sup><​small>​8</​small></​sup></​p>​
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 20</​b><​br/>​1900-1970  <​i>​Tonga</​i>​ <​small>​(quốc gia được bảo hộ)</​small><​br/>​1900-1974  Niue<​sup><​small>​6</​small></​sup><​br/>​1901-1942  *<​i>​Khối thịnh vượng chung Úc</​i><​br/>​1907-1953  *<​i>​Lãnh địa của New Zealand</​i><​br/>​1919-1949  Lãnh thổ New Guinea<​br/>​1949-1975  <​i>​Lãnh thổ Papua và New Guinea</​i><​sup><​small>​9</​small></​sup></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​font-size:​85%;">​
 +<​p><​sup>​5</​sup>​ Thành viên bị treo.<​br/><​sup>​6</​sup>​ Hiện là một phần của *<​i>​Vương quốc New Zealand</​i>​.<​br/><​sup>​7</​sup>​ Hiện nay là <​i>​Kiribati</​i>​ và *<​i>​Tuvalu</​i>​.<​br/><​sup>​8</​sup>​ Hiện nay là *<​i>​Quần đảo Solomon</​i>​.<​br/><​sup>​9</​sup>​ Hiện nay là *<​i>​Papua New Guinea</​i>​.
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​div style="​font-size:​100%;​line-height:​1.6;​font-weight:​bold;​background:#​efefef;​text-align:​left;;">​Châu Nam Cực và Nam Đại Tây Dương</​div><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​transparent;"><​tbody><​tr valign="​top"><​td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 17</​b><​br/>​từ 1659  <span style="​font-variant:​small-caps;">​St. Helena</​span>​
 +</p>
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 19</​b><​br/>​từ 1815  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Đảo Ascension</​span><​sup><​small>​9</​small></​sup><​br/>​từ 1816  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Tristan da Cunha</​span><​sup><​small>​9</​small></​sup><​br/>​từ 1833  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Quần đảo Falkland</​span><​sup><​small>​11</​small></​sup><​br/></​p>​
 +</td>
 +<td width="​33%">​
 +<​p><​b>​Thế kỷ 20</​b><​br/>​từ 1908  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Lãnh thổ Nam cực thuộc Anh</​span><​sup><​small>​10</​small></​sup><​br/>​từ 1908  <span style="​font-variant:​small-caps;">​Quần đảo Nam Georgia và<​br/><​span class="​nowrap">​                    </​span>​Nam Sandwich</​span><​sup><​small>​10,​ 11</​small></​sup></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​font-size:​85%;">​
 +<​p><​sup>​9</​sup>​ Lãnh thổ phụ thuộc St. Helena từ năm 1922 (Đảo Ascension) và 1938 (Tristan da Cunha).<​br/><​sup>​10</​sup>​ Cả hai tuyên bố vào năm 1908; lãnh thổ hình thành năm 1962 (Lãnh thổ Nam cực thuộc Anh) và 1985 (Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich).<​br/><​sup>​11</​sup>​ Argentina chiếm đóng trong Chiến tranh Falklands vào tháng 4-tháng 6 năm 1982.
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +</​div>​
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background:#​ddf;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";​background:#​ddf;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";​background:#​ddf;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";​background:#​ddf;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Khối Thịnh vượng chung Anh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quốc gia<​br/>​có chủ quyền</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​i><​span class="​nowrap">​Anh</​span></​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Antigua và Barbuda</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Ấn Độ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Bahamas</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Bangladesh <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Barbados</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Belize</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Botswana <​b>​·</​b>  ​
 +Brunei <​b>​·</​b>  ​
 +Cameroon <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Canada</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Dominica <​b>​·</​b>  ​
 +Fiji <​b>​·</​b>  ​
 +Ghana <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Grenada</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Guyana <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Jamaica</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Kenya <​b>​·</​b>  ​
 +Kiribati <​b>​·</​b>  ​
 +Lesotho <​b>​·</​b>  ​
 +Malaysia <​b>​·</​b>  ​
 +Malawi <​b>​·</​b>  ​
 +Maldives <​b>​·</​b>  ​
 +Malta <​b>​·</​b>  ​
 +Mauritius <​b>​·</​b>  ​
 +Mozambique <​b>​·</​b>  ​
 +Namibia <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​Nam Phi</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Nauru <​b>​·</​b>  ​
 +<​i><​span class="​nowrap">​New Zealand</​span></​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Nigeria <​b>​·</​b>  ​
 +Pakistan <​b>​·</​b>  ​
 +<​i><​span class="​nowrap">​Papua New Guinea</​span></​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Saint Kitts và Nevis</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Saint Lucia</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Saint Vincent và Grenadines</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Samoa <​b>​·</​b>  ​
 +Seychelles <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​Sierra Leone</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Singapore <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​Síp</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i><​span class="​nowrap">​Quần đảo Solomon</​span></​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​Sri Lanka</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Swaziland <​b>​·</​b>  ​
 +Tanzania <​b>​·</​b>  ​
 +Tonga <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Trinidad và Tobago</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Tuvalu</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<​i>​Úc</​i>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Uganda <​b>​·</​b>  ​
 +Vanuatu <​b>​·</​b>  ​
 +Zambia
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lãnh thổ<​br/>​phụ thuộc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​white;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​table class="​navbox nowraplinks"​ style="​background:​transparent;​ font-size:​100%;​ padding:0; border:0; margin:​-3px;"><​tbody><​tr><​th style="​background:#​ddf;​white-space:​nowrap;​ text-align:​right;"><​center>​Anh</​center></​th>​
 +<td style="​text-align:​left;​background:#​f7f7f7;"​ colspan="​1"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​ Akrotiri và Dhekelia</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Anguilla <​b>​·</​b>  ​
 +Bermuda <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Virgin thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Cayman</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Falkland</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Gibraltar <​b>​·</​b>  ​
 +Guernsey <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Đảo Man</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Jersey <​b>​·</​b>  ​
 +Montserrat <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Pitcairn</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +St. Helena <​small>​(gồm có 
 +<span class="​nowrap">​ Đảo Ascension</​span>​ và 
 +<span class="​nowrap">​ Tristan da Cunha</​span>​)</​small>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Turks và Caicos </​span>​
 +</p>
 +</​div></​td>​
 +</​tr><​tr><​th style="​background:#​ddf;​white-space:​nowrap;​ text-align:​right;"><​center>​New Zealand</​center></​th>​
 +<td style="​text-align:​left;​background:​white;"​ colspan="​1"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​ Quần đảo Cook</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Niue <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ phụ thuộc Ross</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +Tokelau
 +</p>
 +</​div></​td>​
 +</​tr><​tr><​th style="​background:#​ddf;​white-space:​nowrap;​ text-align:​right;"><​center>​Úc</​center></​th>​
 +<td style="​text-align:​left;​background:#​f7f7f7;"​ colspan="​1"><​div>​
 +<​p>​Quần đảo Ashmore và Cartier <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Đảo Giáng Sinh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Cocos (Keeling)</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Quần đảo Biển San hô</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Đảo Heard và quần đảo McDonald</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap">​ Đảo Norfolk </​span>​
 +</p>
 +</​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181025065800
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.380 seconds
 +Real time usage: 0.449 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2578/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 157120/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9366/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 254.809 ​     1 -total
 + ​36.72% ​  ​93.573 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​23.95% ​  ​61.022 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_qu&#​7889;​c_gia
 + ​23.80% ​  ​60.636 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​atilde;​nh_th&#​7893;​_c&#​7911;​a_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Anh
 + ​18.10% ​  ​46.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.21% ​  ​33.650 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coor_title_dm
 + ​11.22% ​  ​28.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Kh&#​7889;​i_th&#​7883;​nh_v&#​432;&#​7907;​ng_chung_Anh
 + ​10.53% ​  ​26.839 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.41% ​  ​26.535 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Kho&#​7843;​ng_c&​aacute;​ch
 +  7.33%   ​18.673 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_l&​atilde;​nh_th&#​7893;​_b&​ecirc;​n_ngo&​agrave;​i_c&#​7911;​a_c&​aacute;​c_n&#​432;&#​7899;​c_ch&​acirc;​u_&​Acirc;​u
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​133339-0!canonical and timestamp 20181025065800 and revision id 22188002
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1846--saint-helenala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)