User Tools

Site Tools


1851--m-t-s-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1851--m-t-s-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cáp Nhĩ Tân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đạo Lý  •  Nam Cương  •  Đạo Ngoại  •  Hương Phường  •  Bình Phòng  •  Tùng Bắc  •  Hô Lan  •  A Thành  •  Song Thành  •  Thượng Chí  •  Ngũ Thường  •  Y Lan  •  Phương Chính  •  Tân  •  Ba Ngạn  •  Mộc Lan  •  Duyên Thọ  •  Thông Hà</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​25"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Hắc Long Giang trong Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​China-Heilongjiang.png/​130px-China-Heilongjiang.png"​ width="​130"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​China-Heilongjiang.png/​195px-China-Heilongjiang.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​China-Heilongjiang.png/​260px-China-Heilongjiang.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​哈尔滨伏尔加庄园中的圣•尼古拉大教堂.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg/​100px-%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg"​ width="​100"​ height="​133"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg/​150px-%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg/​200px-%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BC%8F%E5%B0%94%E5%8A%A0%E5%BA%84%E5%9B%AD%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%A3%E2%80%A2%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89%E5%A4%A7%E6%95%99%E5%A0%82.jpg 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​1260"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tề Tề Cáp Nhĩ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Long Sa  •  Kiến Hoa  •  Thiết Phong  •  Ngang Ngang Khê  •  Phú Lạp Nhĩ Cơ  •  Niễn Tử Sơn  •  Mai Lý Tư  •  Nột Hà  •  Long Giang  •  Y An  •  Thái Lai  •  Cam Nam  •  Phú Dụ  •  Khắc Sơn  •  Khắc Đông  •  Bái Tuyền</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kê Tây</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kê Quan  •  Hằng Sơn, Kê Tây  •  Tích Đạo  •  Lê Thụ, Kê Tây  •  Thành Tử Hà  •  Ma Sơn  •  Hổ Lâm  •  Mật Sơn  •  Kê Đông</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạc Cương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hưng Sơn, Hạc Cương  •  Hướng Dương  •  Công Nông  •  Nam Sơn  •  Hưng An  •  Đông Sơn  •  La Bắc  •  Tuy Tân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Song Áp Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tiêm Sơn  •  Lĩnh Đông  •  Tứ Phương Đài  •  Bảo Sơn  •  Tập Hiền  •  Hữu Nghị  •  Bảo Thanh  •  Nhiêu Hà</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đại Khánh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tát Nhĩ Đồ  •  Long Phượng  •  Nhượng Hồ Lộ  •  Đại Đồng  •  Hồng Cương  •  Triệu Châu  •  Triệu Nguyên  •  Lâm Điện  •  Dorbod (Đỗ Nhĩ Bá Đặc)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Y Xuân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Y Xuân  •  Nam Xoá  •  Hữu Hảo  •  Tây Lâm  •  Thúy Loan  •  Tân Thanh  •  Mỹ Khê  •  Kim Sơn Đồn  •  Ngũ Doanh  •  Ô Mã Hà  •  Thang Vượng Hà  •  Đới Lĩnh  •  Ô Y Lĩnh  •  Hồng Tinh  •  Thượng Cam Lĩnh  •  Thiết Lực  •  Gia Ấm</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Giai Mộc Tư</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tiền Tiến  •  Hướng Dương  •  Đông Phong  •  Giao  •  Đồng Giang  •  Phú Cẩm  •  Hoa Nam  •  Hoa Xuyên  •  Thang Nguyên  •  Phủ Viễn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thất Đài Hà</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đào Sơn  •  Tân Hưng  •  Gia Tử Hà  •  Bột Lợi</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Mẫu Đơn Giang</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ái Dân  •  Đông An  •  Dương Minh  •  Tây An  •  Mục Lăng  •  Tuy Phân Hà  •  Hải Lâm  •  Ninh An  •  Đông Ninh  •  Lâm Khẩu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hắc Hà</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ái Huy  •  Bắc An  •  Ngũ Đại Liên Trì  •  Nộn Giang  •  Tốn Khắc  •  Tôn Ngô</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tuy Hóa</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bắc Lâm  •  An Đạt  •  Triệu Đông  •  Hải Luân  •  Vọng Khuê  •  Lan Tây  •  Thanh Cương  •  Khánh An  •  Minh Thủy  •  Tuy Lăng</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đại Hưng An Lĩnh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Gia Cách Đạt Kỳ  •  Tùng Lĩnh  •  Hô Trung  •  Tân Lâm  •  Hô Mã  •  Tháp Hà  •  Mạc Hà</​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
1851--m-t-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)